ร่ายสุภาพ พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันอังคารที่ 16 กันยายน 2008 เวลา 17:47 น.

ร่ายสุภาพ

        ร่ายสุภาพนี้นิยมแต่งกันอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน  มีการนำร่ายสุภาพไปเป็นส่วนหนึ่งของลิลิต

เช่น  ในลิลิตพระลอ  ลิลิตตะเองพ่าย  เป็นต้น

คณะ  บทหนึ่งมี ๕ วรรคขึ้นไป  วรรคละ  ๕  คำ  จะมีกี่วรรคก็ได้  แต่เมื่อจบจะต้องจบด้วยโคลงสองสุภาพ

สัมผัส  คำสุดท้ายของวรรคหน้า  ส่งสัมผัสไปยังคำที่ ๑  หรือ  ๒  หรือ  ๓  ของวรรคต่อไป

คำสร้อย   เติมได้  ๒  คำ  ตอนจบบท

 แผนผัง

ตัวอย่าง

      ศรีสวัสดิเดชะ   ชนะราชอรินทร์  ยินพระยศเกริกเกรียง   เพียงพกแผ่นฟากฟ้า

หล้าหล่มเลื่องชัยเชวง     เกรงพระเกียรติระย่อ  ฝ่อใจห้าวบ่มิหาญ   ลาญใจแกล้วบมิกล้า

    เถลิงพระเกียรติฟุ้งฟ้า   ลือตรลบแหล่งหล้า   โลกล้วนสดุดี

              ( ลิลิตตะเลงพ่าย  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส )

ที่มา  หนังสือการแต่งคำประพันธ์  ประยอม  ซองทอง

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 09 พฤษภาคม 2009 เวลา 16:25 น.