รู้จักกับนิราศ พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2008 เวลา 10:17 น.

รากศัพท์        คำว่า นิราศ มีความหมายว่า จาก พลัดพราก

ลักษณะ         คำประพันธ์ประเภท นิราศ หมายถึง งานประพันธ์ประเภทหนึ่ง มีเนื้อหาในเชิงพรรณนาถึงการเดินทางเป็นหลัก มักจะเล่าถึงเส้นทาง

                    การเดินทางและบอกเล่าถึงสิ่งที่พบเห็นระหว่างการเดินทาง ขณะเดียวกัน มักจะสอดแทรกความคิด ความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้น

                    ระหว่างการเดินทางนั้น  ซึ่งส่วนใหญ่จะพรรณนาถึงนางอันเป็นที่รักซึ่งต้องพลัดพรากจากกัน ผู้แต่งนิราศ มักจะใช้คำประพันธ์

                    แบบร้อยกรองเป็นหลัก และสามารถแต่งด้วยร้อยกรองหลายประเภท แต่นิราศที่แต่งด้วยร้อยแก้วก็มีอยู่บ้างเช่นกัน

 

ตัวอย่างนิราศ

              โฉมควรจักฝากฟ้า            ฤาดิน  ดีฤา

     เกรงเทพไท้ธรณินทร์                  ลอบกล้ำ

     ฝากลมเลื่อนโฉมบิน                   บนเล่า  นะแม่

     ลมจะชายชักช้ำ                       ชอกเนื้อเรียมสงวน

                                          ( นิราศนรินทร์  นายนรินทร์ธิเบศ์  )