หน้าหลัก ภาษาไทย หลักภาษาไทย คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันอังคารที่ 09 กันยายน 2008 เวลา 13:39 น.

ราชาศัพท์                                                ความหมาย

พระเจ้า                                                    หัว ศีรษะ ( พระมหากษัตริย์ )

พระเศียร                                                  หัว ศีรษะ

พระสิรัฐิ ( สิ - รัด - ถิ )  พระสีสกฏาหะ     กะโหลกศีรษะ

เส้นพระเจ้า                                              เส้นผมของพระมหากษัตริย์

พระเกศา พระเกศ  พระศก                       เส้นผม

ไรพระเกศ ไรพระเกศา  ไรพระศก           ไรผม     

ขมวดพระศก  ขมวดพระเกศา                  ขมวดผมที่เป็นก้นหอย

พระโมลี  พระเมาลี                                  จุก หรือ มวยผม

พระจุไร                                                   ไรจุก  ไรผม

พระจุฑามาศ                                            มวยผม  ท้ายทอย

พระเวณิ                                                   เปียผม  ช้องผม

พระนลาฏ                                                หน้าผาก

พระขนง  พระภมู                                      คิ้ว

พระอุนาโลม                                            ขนหว่างคิ้ว

พระเนตร  พระนัยนะ  พระจักษุ                 ดวงตา

พระเนตรดำ  ดวงพระเนตรดำ                   ตาดำ

ดวงเนตรขาว  ดวงพระเนตรขาว               ตาขาว

พระกนีนิกา  พระเนตรดารา                      แก้วตา

หนังพระเนตร  หลังพระเนตร                    หนังตา  หลังตา

พระโลมจักษะ  ขนพระเนตร                     ขนตา

ม่านพระเนตร                                            ม่านตา

ต่อมพระเนตร                                           ต่อมน้ำตา

พระอัสสุธารา พระอัสสุชล น้ำพระเนตร    น้ำตา   

พระนาสิก  พระนาสา                                จมูก

สันพระนาสิก  สันพระนาสา                       สันจมูก

ช่องพระนาสิก                                          ช่องจมูก

พระโลมนาสิก   ขนพระนาสิก                   ขนจมูก

พระปราง                                                   แก้ม

พระกำโบล  กระพุ้งพระปราง                    กระพุ้งแก้ม

พระมัสสุ                                                   หนวด

พระทาฐิกะ  พระทาฒิกะ                          เครา

พระโอษฐ์                                                ปาก  ริมฝีปาก

พระตาลุ  เพดานพระโอษฐ์                      เพดานปาก

พระทนต์                                                  ฟัน

พระทันตมังสะ  พระทันตมังสา                เหงือก

ไรพระทนต์                                              ไรฟัน

พระทาฐะ  พระทาฒะ                              เขี้ยว

พระกราม                                                 ฟันกราม

พระชิวหา                                                 ลิ้น

ต้นพระชิวหา  มูลพระชิวหา                     โคนลิ้น  ลิ้นไก่

พระหนุ ( หะ - นุ )                                     คาง

ต้นพระหนุ                                                ขากรรไกร 

พระกรรณ                                                 หู ใบหู

ช่องพระโสต  ช่องพระกรรณ                    ช่องหู

พระพักตร์                                                 ดวงหน้า

พระศอ                                                      คอ

พระกัณฐมณี                                            ลูกกระเดือก

ลำพระศอ                                                 ลำคอ

พระชัตตุ                                                   คอต่อ

พระรากขวัญ                                            ไหปลาร้า

พระอังสา                                                  บ่า

พระอังสกุฏ                                               จะงอยบ่า

พระพาหา พระพาหุ                                  บ่า

พระกร                                                      ศอกถึงข้อมือ

พระกัประ  พระกะโประ                             ข้อศอก

พระกัจฉะ                                                 รักแร้

พระกัจฉโลมะ                                          ขนรักแร้

พระหัตถ์                                                   มือ

ข้อพระกร  ข้อพระหัตถ์                            ข้อมือ

ฝ่าพระหัตถ์                                              ฝ่ามือ

หลังพระหัตถ์                                           หลังมือ

พระองคุลี  นิ้วพระหัตถ์                            นิ้วมือ

พระอังคุฐ                                                นิ้วหัวแม่มือ

พระดัชนี                                                  นิ้วชี้

พระมัชฌิมา                                            นิ้วกลาง

พระอนามิกา                                           นิ้วนาง

พระกนิษฐา                                             นิ้วก้อย

ข้อนิ้วพระหัตถ์  พระองคุลีบัพ                 ข้อนิ้วมือ

พระมุฐิ  กำพระหัตถ์                                กำปั้น  กำมือ

พระนขา  พระกรชะ                                  เล็บ

พระอุระ  พระทรวง                                  อก

พระหทัย  พระกมล                                  หัวใจ

พระถัน  พระเต้า  พระปโยธร                    เต้านม

ยอดพระถัน  พระจูจุกะ                             หัวนม

พระครรโภทร  พระคัพโภทร                    มีครรภ์  มีท้อง

พระอุทร                                                   ท้อง

พระนาภี                                                   สะดือ  ท้อง

พระสกุล  พระครรภมล                             รก  สิ่งที่ติดมากับสายสะดือเด็กในครรภ์

สายพระสกุล                                            สายรก

กล่องพระสกุล                                          มดลูก

พระกฤษฎี  บั้นพระองค์  พระกฏิ              สะเอว  เอว

พระปรัศว์                                                 สีข้าง

พระผาสุกะ                                               ซี่โครง

พระปฤษฏางค์  พระขนอง                       หลัง

พระโสณี                                                  ตะโพก

พระที่นั่ง                                                   ก้น

พระวัตถิ                                                   กระเพาะปัสสาวะ

พระคุยหฐาน  พระคุยหประเทศ               องค์ที่ลับชาย

พระโยนี                                                   องค์ที่ลับหญิง

พระอัณฑะ                                               ลูกอัณฑะ

พระอูรุ                                                      ต้นขา

พระเพลา                                                 ขาตัก

พระชานุ                                                   เข่า

พระชงฆ์                                                  แข้ง

หลังพระชงฆ์                                           น่อง

พระโคปผกะ                                            ตาตุ่ม

นิ้วพระบาท                                             นิ้วเท้า

พระบาท                                                 เท้า

ข้อพระบาท                                            ข้อเท้า

หลังพระบาท                                          หลังเท้า

ฝ่าพระบาท                                             ฝ่าเท้า

พระปัณหิ  พระปราษณี  ส้นพระบาท      ส้นเท้า

พระฉวี                                                    ผิวหนัง

พระฉายา                                                เงา

พระโลมา                                                ขน

ผิวพระพักตร์  พระราศี                            ผิวหน้า

พระมังสา                                               เนื้อ

กล้ามพระมังสา                                      กล้ามเนื้อ

พระอสา                                                 สิว

พระปีฬกะ                                              ไฝ  ขี้แมลงวัน

พระปัปผาสะ                                         ปอด

พระยกนะ ( ยะ - กะ- นะ )                       ไต

พระปิหกะ                                              ม้าม

พระอันตะ                                              ไส้ใหญ่

พระอันตคุณ                                          ไส้น้อย  ไส้ทบ

พระกุญชะ                                              ไส้พุง

พระนหารู                                               เส้น  เอ็น

เส้นพระโลหิต  หลอดพระโลหิต            เส้นเลือด  หลอดเลือด

หลอกพระวาโย                                     หลอดลม

พระกิโลมกะ                                          พังผืด

พระองคาพยพ                                       ส่วนต่างๆของร่างกาย

พระมัตถลุงค์                                          มันในสมอง

พระธมนี                                                เส้นประสาท

พระลสิกา                                              น้ำในไขข้อ

พระปิตตะ                                              ดี

พระเขฬะ                                              น้ำลาย

พระเสมหะ                                            เสลด

มูลพระนาสิก                                         น้ำมูก

มูลพระนขา                                           ขี้เล็บ

พระเสโท                                              เหงื่อ

พระเมโท                                              ไคล

พระบุพโพ                                            น้ำหนอง  น้ำเหลือง

พระอุหลบ  พระบุษปะ                         เลือดประจำเดือน

พระอัฐิ                                                  กระดูก

พระอังคาร  พระสรรางคาร                    เถ้ากระดูก

พระอังสัฐิ                                              กระดูกไหล่

พระหนุฐิ                                               กระดูกคาง

พระคีวัฐิ                                                กระดูกคอ

พระพาหัฐิ                                             กระดูกแขน

พระอุรัฐิ                                                กระดูกหน้าอก

พระผาสุกัฐิ                                           กระดูกซี่โครง

พระปิฐิกัณฐกัฐิ                                     กระดูกสันหลัง

พระกฏิฐิ                                               กระดูกสะเอว

พระอูรัฐิ                                                กระดูกขา

พระชังฆัฐิ                                             กระดูกแข้ง

พระปาทัฐิ                                             กระดูกเท้า

พระหัตถัฐิ                                             กระดูกมือ

พระยอด                                                ฝี  หัวฝี

พระบังคนหนัก                                      อุจจาระ

พระบังคนเบา                                       ปัสสาวะ

พระปัสสาสะ                                         ลมหายใจเข้า

พระอัสสาสะ                                         ลมหายใจออก

พระชีพจร                                              ชีพจร

อุณหภูมิพระวรกาย                               อุณหภูมิร่างกาย

พระวาโย                                               ลม

 

ที่มา   จากหนังสือคำราชาศัพท์  ของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  ๒๕๓๙               

 

 

          

 

 

 

 

 

 

                               

 

       

 

                             

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2013 เวลา 20:36 น.
 

Facebook Like Box

ออนไลน์

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้153
mod_vvisit_counterเมื่อวาน333
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้1086
mod_vvisit_counterเดือนนี้5517
mod_vvisit_counterทั้งหมด6445881