ตำราการตั้งชื่อ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2009 เวลา 10:59 น.

บริวาร หมายถึง บุตร สามี ภรรยา ข้าทาสบริวารชายหญิง คนในบ้านผู้ที่อยู่ในอุปการะ

             ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมไปจนถึงเพื่อนและมิตรสหายของตน


อายุ
หมายถึง อายุ ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตที่ต้องเพื่อให้มีอายุยืนยาว หรือมีอายุมั่นขวัญยืน

           หากนำตัวอักษรที่มีทักษานี้มาตั้ง เชื่อกันว่าทำให้มีอายุยืนยาว


เดช หมายถึง อำนาจวาสนา บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน

         อานุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรง มีความสามารถในการควบคุมบังคับบัญชาคน


ศรี หมายถึง สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา


มูละ หมายถึง ทุนทรัพย์ หรือมรดก ราคาและคุณค่าที่จะเพิ่มพูนให้แก่ตนเองในปัจจุบันและภายภาคหน้า


อุตสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร การประกอบกิจการค้า หรือการเกษตรกรรม

          อุตสาหกรรมให้เกิดผลสำเร็จ จากความมีมานะ อุตสาหะและความพยายามของตนเอง


มนตรี หมายถึง ความเป็นใหญ่ หรือประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่

         ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน


กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต

 

คนเกิดวันอาทิตย์

เสริมดวงทางผู้แวดล้อม เช่น บุตร-ภรรยา-ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "บริวาร" คือพวก "สระทั้งหมด"
สริมดวงทางการดำเนินชีวิต
ที่ต้องเพื่อให้มีอายุยืนยาว หรือมีอายุมั่นขวัญยืน ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "อายุ" คือ "ก ข ค ฆ ง"
เสริมดวงทางอำนาจวาสนา
บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "เดช" คือ "จ ฉ ช ซ ฌ ญ"
สริมดวงในสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตาให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "ศรี" คือ "ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ"
เสริมดวงทางทรัพย์สิน
การงาน หลักฐานความเป็นอยู่ ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "มูละ" คือ "ด ต ถ ท ธ น"
สริมพลังความมุ่งมั่น
ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจการค้า ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "อุตสาหะ" คือ "บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม"
สริมดวงทางความเป็นใหญ่
หรือประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "มนตรี" คือ "ย ร ล ว"
ไม่ควรใช้อักษรกลุ่ม "กาลกิณี" คือ "ศ ษ ส ห ฬ ฮ" ในการตั้งชื่อ คืออย่าให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เป็นมงคล
 

คนเกิดวันจันทร์

เสริมดวงทางผู้แวดล้อม เช่น บุตร-ภรรยา-ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "บริวาร" คือพวก "ก ข ค ฆ ง"
เสริมดวงทางการดำเนินชีวิต
ที่ต้องเพื่อให้มีอายุยืนยาว หรือมีอายุมั่นขวัญยืน ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "อายุ" คือ "จ ฉ ช ซ ฌ ญ
เสริมดวงทางอำนาจวาสนา
บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "เดช" คือ "ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ"
เสริมดวงในสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "ศรี" คือ "ด ต ถ ท ธ น"
เสริมดวงทางทรัพย์สิน
การงาน หลักฐานความเป็นอยู่ ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "มูละ" คือ "บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม"
เสริมพลังความมุ่งมั่น
ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจการค้า ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "อุตสาหะ" คือ "ย ร ล ว"
เสริมดวงทางความเป็นใหญ่
หรือประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "มนตรี" คือ "ศ ษ ส ห ฬ ฮ"
ไม่ควรใช้อักษรกลุ่ม "กาลกิณี" คือ "สระทั้งหมด" ในการตั้งชื่อ คืออย่าให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เป็นมงคล

 

คนเกิดวันอังคาร

เสริมดวงทางผู้แวดล้อม เช่น บุตร-ภรรยา-ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "บริวาร" คือพวก "จ ฉ ช ซ ฌ ญ"
เสริมดวงทางการดำเนินชีวิต
ที่ต้องเพื่อให้มีอายุยืนยาว หรือมีอายุมั่นขวัญยืน ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "อายุ" คือ "ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ"
เสริมดวงทางอำนาจวาสนา
บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "เดช" คือ "ด ต ถ ท ธ น"
เสริมดวงในสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "ศรี" คือ "บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม"
เสริมดวงทางทรัพย์สิน
การงาน หลักฐานความเป็นอยู่ ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "มูละ" คือ "ย ร ล ว"
เสริมพลังความมุ่งมั่น
ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจการค้า ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "อุตสาหะ" คือ "ศ ษ ส ห ฬ ฮ"
เสริมดวงทางความเป็นใหญ่
หรือประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "มนตรี" คือ "สระทั้งหมด"
ไม่ควรใช้อักษรกลุ่ม "กาลกิณี" คือ "ก ข ค ฆ ง" ในการตั้งชื่อ คืออย่าให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เป็นมงคล
 

คนเกิดวันพุธ (กลางวัน) นับตั้งแต่ เวลา 06:01-17:59 น

เสริมดวงทางผู้แวดล้อม เช่น บุตร-ภรรยา-ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "บริวาร" คือพวก "ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ"
เสริมดวงทางการดำเนินชีวิต
ที่ต้องเพื่อให้มีอายุยืนยาว หรือมีอายุมั่นขวัญยืน ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "อายุ" คือ "ด ต ถ ท ธ น"
เสริมดวงทางอำนาจวาสนา
บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียง ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "เดช" คือ "บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม"
เสริมดวงในสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "ศรี" คือ "ย ร ล ว"
เสริมดวงทางทรัพย์สิน การงาน
หลักฐานความเป็นอยู่ ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "มูละ" คือ "ศ ษ ส ห ฬ ฮ"
เสริมพลังความมุ่งมั่น
ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจการค้า ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "อุตสาหะ" คือ "สระทั้งหมด"
เสริมดวงทางความเป็นใหญ่
หรือประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "มนตรี" คือ "ก ข ค ฆ ง"
ไม่ควรใช้อักษรกลุ่ม "กาลกิณี" คือ "จ ฉ ช ซ ฌ ญ" ในการตั้งชื่อ คืออย่าให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เป็นมงคล
 

คนเกิดวันพุธ (กลางคืน)  นับตั้งแต่ เวลา 18:01-06:00 น

เสริมดวงทางผู้แวดล้อม เช่น บุตร-ภรรยา-ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "บริวาร" คือพวก "ย ร ล ว"
เสริมดวงทางการดำเนินชีวิต
ที่ต้องเพื่อให้มีอายุยืนยาว หรือมีอายุมั่นขวัญยืน ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "อายุ" คือ "ศ ษ ส ห ฬ ฮ"
เสริมดวงทางอำนาจวาสนา
บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "เดช" คือ "สระทั้งหมด"
เสริมดวงในสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "ศรี" คือ "ก ข ค ฆ ง"
เสริมดวงทางทรัพย์สิน
การงาน หลักฐานความเป็นอยู่ ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "มูละ" คือ "จ ฉ ช ซ ฌ ญ"
เสริมพลังความมุ่งมั่น
ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจการค้า ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "อุตสาหะ" คือ "ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ"
เสริมดวงทางความเป็นใหญ่
หรือประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "มนตรี" คือ "ด ต ถ ท ธ น"
ไม่ควรใช้อักษรกลุ่ม "กาลกิณี" คือ "บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม" ในการตั้งชื่อ คืออย่าให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เป็นมงคล
 

คนเกิดวันพฤหัสบดี

เสริมดวงทางผู้แวดล้อม เช่น บุตร-ภรรยา-ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "บริวาร" คือพวก "บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม"
เสริมดวงทางการดำเนินชีวิต
ที่ต้องเพื่อให้มีอายุยืนยาว หรือมีอายุมั่นขวัญยืน ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "อายุ" คือ "ย ร ล ว"
เสริมดวงทางอำนาจวาสนา
บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "เดช" คือ "ศ ษ ส ห ฬ ฮ"
เสริมดวงในสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "ศรี" คือ "สระทั้งหมด"
เสริมดวงทางทรัพย์สิน
การงาน หลักฐานความเป็นอยู่ ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "มูละ" คือ "ก ข ค ฆ ง"
เสริมพลังความมุ่งมั่น
ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจการค้า ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "อุตสาหะ" คือ "จ ฉ ช ซ ฌ ญ"
เสริมดวงทางความเป็นใหญ่
หรือประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "มนตรี" คือ "ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ"
ไม่ควรใช้อักษรกลุ่ม "กาลกิณี" คือ "ด ต ถ ท ธ น" ในการตั้งชื่อ คืออย่าให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เป็นมงคล
 

คนเกิดวันศุกร์

เสริมดวงทางผู้แวดล้อม เช่น บุตร-ภรรยา-ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "บริวาร" คือพวก "ศ ษ ส ห ฬ ฮ"
เสริมดวงทางการดำเนินชีวิต
ที่ต้องเพื่อให้มีอายุยืนยาว หรือมีอายุมั่นขวัญยืน ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "อายุ" คือ "สระทั้งหมด"
เสริมดวงทางอำนาจวาสนา
บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "เดช" คือ "ก ข ค ฆ ง"
เสริมดวงในสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "ศรี" คือ "จ ฉ ช ซ ฌ ญ"
เสริมดวงทางทรัพย์สิน การงาน
หลักฐานความเป็นอยู่ ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "มูละ" คือ "ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ"
เสริมพลังความมุ่งมั่น
ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจการค้า ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "อุตสาหะ" คือ "ด ต ถ ท ธ น"
เสริมดวงทางความเป็นใหญ่
หรือประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "มนตรี" คือ "บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม"
ไม่ควรใช้อักษรกลุ่ม "กาลกิณี" คือ "ย ร ล ว" ในการตั้งชื่อ คืออย่าให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เป็นมงคล
 

คนเกิดวันเสาร์

เสริมดวงทางผู้แวดล้อม เช่น บุตร-ภรรยา-ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "บริวาร" คือพวก "ด ต ถ ท ธ น"
เสริมดวงทางการดำเนินชีวิต
ที่ต้องเพื่อให้มีอายุยืนยาว หรือมีอายุมั่นขวัญยืน ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "อายุ" คือ "บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม"
เสริมดวงทางอำนาจวาสนา
บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "เดช" คือ "ย ร ล ว"
เสริมดวงในสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "ศรี" คือ "ศ ษ ส ห ฬ ฮ"
เสริมดวงทางทรัพย์สิน
การงาน หลักฐานความเป็นอยู่ ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "มูละ" คือ "สระทั้งหมด"
เสริมพลังความมุ่งมั่น
ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจการค้า ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "อุตสาหะ" คือ "ก ข ค ฆ ง"
เสริมดวงทางความเป็นใหญ่
หรือประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม "มนตรี" คือ "จ ฉ ช ซ ฌ ญ"
ไม่ควรใช้อักษรกลุ่ม "กาลกิณี" คือ "ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ" ในการตั้งชื่อ คืออย่าให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เป็นมงคล
 

คนเกิดวันไหน ให้เอาอักษรวรรคนั้นนำหน้า
วัน 1 (อาทิตย์) อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ โอ อักษรที่ไม่ควรใช้ตั้งชื่อ (กาลกิณี) ศ ษ ส ห ฬ
วัน 2 (จันทร์) ก ข ค ฆ ง อักษรที่ไม่ควรใช้ตั้งชื่อ (กาลกิณี) อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ โ
วัน 3 (อังคาร) จ ฉ ช ซ ฌ ญ อักษรที่ไม่ควรใช้ตั้งชื่อ (กาลกิณี) ก ข ค ฆ ง
วัน 4 (พุธ) ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ อักษรที่ไม่ควรใช้ตั้งชื่อ (กาลกิณี) จ ฉ ช ซ ฌ ญ
วัน 5 (พฤหัสบดี) บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม อักษรที่ไม่ควรใช้ตั้งชื่อ (กาลกิณี) ด ต ถ ท ธ น
วัน 6 (ศุกร์) ศ ษ ส ห ฬ ฮ อักษรที่ไม่ควรใช้ตั้งชื่อ (กาลกิณี) ย ร ล ว
วัน 7 (เสาร์) ด ต ถ ท ธ น อักษรที่ไม่ควรใช้ตั้งชื่อ (กาลกิณี) ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
วัน 8 (พุธกลางคืน) ย ร ล ว อักษรที่ไม่ควรใช้ตั้งชื่อ (กาลกิณี)  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

พิเศษ :


ผู้ชาย ควรใช้วรรค เดช, ศรี นำหน้า แต่ถ้าในชื่อนั้นมีอักษรที่เป็นเดชและศรีอยู่แล้ว อยากให้มี ทุนทรัพย์ หรือมรดก ก็ให้ใช้วรรคมูละนำหน้าได้

ถ้าอยากให้มีความขยันหมั่นเพียร การประกอบกิจการค้า หรือการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมให้เกิดผลสำเร็จ จากความมีมานะ ก็ใช้วรรคอุตสาหะนำหน้าได้

ผู้หญิง ควรช้วรรค ศรี นำหน้า

อักษรใดเป็นบริวาร  อายุ  เดช  ศรี  มูละ  อุตสาหะ  มนตรี  และกาลกิณี  ของคนเกิดวันอะไรให้ตรวจดูจากตารางสูตรสำเร็จดังนี้


วันเกิด
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
กาลกิณี
อาทิตย์
สระทั้งหมด
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
จันทร์ 
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ช ฌ ญ
ฏ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
สระทั้งหมด
อังคาร
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
สระทั้งหมด
ก ข ค ฆ ง
พุธกลางวัน
ฏ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
สระทั้งหมด
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
พุธกลางคืน
ย ร ล ว
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
สระทั้งหมด
ก ข ค ฆ ง
 
ฏ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
พฤหัสบดี
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
สระทั้งหมด
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
ศุกร์
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
สระทั้งหมด
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว
เสาร์
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
สระทั้งหมด
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

ความหมายของ บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ  มนตรี และกาลกิณี

      บริวาร หมายถึง บุตร สามี ภรรยา ข้าทาสชายหญิง รวมทั้ง คนที่เราต้องให้ความอุปการะภายในครอบครัวของเราทุกคนสภาพแวดล้อม ญาติสนิทมิตรสหาย เพื่อนร่วมงานรอบ ๆ  ตัวเรา

      อายุ หมายถึง ชีวิต ความเป็นอยู่ ความเจริญก้าวหน้าตลอดจนวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตของเรา

      เดช หมายถึง อำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง ตำแหน่ง  หน้าที่การงาน ตลอดจนการศึกษาเล่าเรียน ความรักใครความมีตบะ มีเดชานุภาพ น่าเกรงกลัว น่าเกรงขาม

      ศรี หมายถึง หลักทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้สอย สิริมงคล  โชคลาภที่ได้มาเป็นสิ่งของ  ซึ่งจะต้องใช้จ่ายและที่จะได้ในภายหน้า ความรัก แสงสว่าง ความรู้ ความสวยงาม

      มูละ หมายถึง หลักทรัพย์เดิมที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดมาถึงตน และที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนฐานะญาติพี่น้องวงศ์ตระกูลของเรา

      อุตสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร การทำงาน ผลสำเร็จจากการงาน รวมถึงการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ ทิฐิมานะของเรา

      มนตรี หมายถึง ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเรา อันได้แก่ บิดามารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์ ครู เจ้านาย ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ และผู้ให้ความช่วยเหลือเราทุกคน รวมทั้งสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเฉลียวฉลาดในกิจการทั้งปวง

      กาลกิณี หมายถึง ความชั่วร้าย ศัตรูคู่อาฆาต คนไม่ถูกกัน ความทุกข์ ความวิบัติ สิ่งเลวร้าย ความไม่ดีไม่งามต่าง ๆ  รวมทั้งอุปสรรคนานาประการ

      สมมุติว่าคุณเกิดวันอาทิตย์  หากตั้งชื่อว่า  ณัฐกาญจน์ ก็จะได้พยัญชนะ ณ และ ฐ เป็นศรี  ก เป็นอายุ สระอา เป็น บริวาร  จ  เป็นเดช  น  เป็น  มูละ

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก  หนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม / สำนักพิมพ์สารคดี และเว็บไซต์มหาหมอดู

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2009 เวลา 11:27 น.
 

Facebook Like Box

ออนไลน์

เรามี 179 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้68
mod_vvisit_counterเมื่อวาน378
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้3662
mod_vvisit_counterเดือนนี้10338
mod_vvisit_counterทั้งหมด6108862