การเขียนเรื่องสั้น พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันอาทิตย์ที่ 07 กันยายน 2008 เวลา 12:30 น.

เรื่องสั้น

๑. ความหมายของเรื่องสั้น

             เรื่องสั้น คือ การเขียนเรื่องราวแบบร้อยแก้ว  ซึ่งเป็นวรรณกรรมตามแบบตะวันตก มีขนาดความยาวของเรื่องที่ไม่
กำนดตายตัว แต่ต้องใช้คำไม่มากนัก โครงเรื่องไม่มีความซับซ้อนจนเกินไป สามารถอ้นจบได้ในเวลาอันสั้น มีโครงเรื่องเดียว  แนวคิดของเรื่องมีเพียงแนวคิดเดียว   อาจจะเป็นการถึงพฤติกรรมหรือการกระทำของตัวละครตอนใดตอนหนึ่ง   คำพูดหรือพฤติกรรมของตัวละครควรเป็นการคลี่คลายเนื้อเรื่อง  และจบลงโดยบรรลุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง

๒. ลักษณะของเรื่องสั้น

             เรื่องสั้นเป็นงานเขียนประเภทบันเทิงคดีที่เกิดขึ้นในเมืองไทยประมาณรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ ๔) โดยได้แบบอย่างมาจากตะวันตก เรื่องสั้นต้องมีความยาวพอประมาณ ตามขาดมาตรฐานของเรื่องสั้นรุ่นเก่าควรมีจำนวนคำ๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ คำ แต่ถ้าเป็นเรื่องสั้นสมัยใหม่ จัดเป็นเรื่องสั้นขนาดยาวกำหนดให้ความยาวประมาณ ๑,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ คำโดยประมาณ
               โครงเรื่อง (Plot) เรื่องสั้นควรมีโครงเรื่องเดียว ไม่ซับซ้อนเป็นข้อขัดแย้งกันระว่างตัวละครและต้องจบลงด้วยผลอย่างใด
ให้ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่ออ่านจบ   อย่างหนึ่งแก่นของเรื่องหรือแนวคิด เรื่องสั้นควรมุ่งสอนแนวคิดหรือแก่นของเรื่องเพียงอย่างเดียว  แสดงทรรศนะแง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง     เรื่องสั้นควรมีตัวละครน้อย  และมุ่งกล่าวถึงตัวละครที่เป็นตัวดำเนินเรื่องจริงๆ  เรื่องสั้นมีฉากที่เกิดจากพฤติกรรมของตัวละคร คือเหมาะกับตัวละคร และสภาพแวดล้อม  โดยจะต้องคำนึงถึงความสมจริง  ทำให้ผู้อ่าน

เข้าใจเรื่องได้ชัดเจน

              ตอนจบของเรื่องสั้นมักให้ความรู้แก่ผู้อ่านถึงความสมบูรณ์ของเนื้อหา มี ๒ แบบ
คือ จบอย่างธรรมดา และจบแบบหลีกความคาดหมาย หรือจบแบบห้กมุม

 


เรื่องสั้น แบ่งออกเป็น ๔ ชนิด คือ

               ๑. เรื่องสั้นประเภทแสดงแนวคิด (Theme Story) คือ ผู้เขียนมีอุดมคติหรือต้องการชี้ให้ผู้อ่านเห็นความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งของชีวิต

               ๒. เรื่องสั้นประเภทผูกเรื่อง (Plot Story) เรื่องสั้นประเภทนี้มีโครงเรื่องซับซ้อนน่าฉงน และจบชนิดที่ผู้อ่านคาดคิดไม่ถึงหรือนึกไม่ถึงว่าจะจบแบบนั้น           

                ๓. เรื่องสั้นประเภทที่เพ่งเล็งจะแสดงลักษณะของตัวละคร (Character Story) เป็นเรื่องสั้นประเภทที่ผู้เขียนถือตัวละครเป็นใหญ่ และต้องการจะเสนอลักษณะอย่างหนึ่งของคนเป็นสำคัญ

               ๔. เรื่องสั้นประเภทที่ถือฉากเป็นสำคัญ (Atmophere Story) เป็นการเขียนบรรยายสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมีลักษณะที่ทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดไปตามพฤติกรรมและตัวละครมีอุดมคติ หรือต้องการชี้ให้เห็นความคิดแบบใดแบบหนึ่งความสมบูรณ์ของเรื่องสั้น

 

                 เรื่องสั้นจะต้องมีความสมบูรณ์ในทุกๆองค์ประกอบ  มีความกระชับและชัดเจน   ดำเนินเรื่องอย่างรวดเร็ว  ไม่เยิ่นเย้อ ตัวละครแสดงพฤติกรรมชัดเจน  บทสนทนาสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  และสภาพแวดล้อมของตัวละคร  โดยคำนึงถึงยุคสมัย  พื้นเพระดับการศึกษา  สังคมของตัวละคร  ฉากของเรื่องนั้นใช้เฉพาะฉากที่จำเป็นและสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  มีวิธีการเปิด - ปิดเรื่อง การดำเนินเรื่องมีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กัน  ใช้สำนวนโวหารที่กระชับและรัดกุม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 06:56 น.