หลักการเขียน พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันพุธที่ 10 กันยายน 2008 เวลา 13:12 น.

            การเขียนที่ดี  คือ  ต้องเขียนสื่อสารได้ตรงตามหลักจุดประสงค์  สามารถถ่ายทอดความรู้  ความคิด

และอารมณ์ใส่ลงไปในงานเขียนได้อย่างครบถ้วน  หลักการเขียนทั่วไปมีดังนี้

            ๑. เขียนรูปคำให้ถูกต้อง  ไม่ให้มีคำที่เขียนผิด  เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้ตรงตามที่ผู้เขียนต้องการ

            ๒. ใช้คำให้ตรงความหมาย  คำในภาษาไทยบางคำมีหลายความหมาย  ทั้งความหมายตรงและ

ความหมายแอบแฝง  ผู้เขียนจะต้องศึกษาเรื่องการใช้คำให้ดีก่อนจะลงมือเขียน

            ๓. การใช้คำตามระดับบุคคล  คำในภาษาไทยมีหลายระดับการใช้  จึงควรใช้คำให้ถูกต้องตามระดับ

ของบุคคล  ได้แก่  บุคคลที่ต่ำกว่า  บุคคลที่เสมอกัน  และบุคคลที่อาวุโสกว่า

           ๔. เรียบเรียงคำเข้าประโยคถูกต้อง  สละสลวย  โดยผู้เขียนต้องมีความรู้  ความเข้าใจ  ในโครงสร้างประโยค

ซึ่งมีหลักเกณฑ์  ดังนี้

                         - เขียนให้ถูกต้องตามรูปประโยค

                         - ไม่ใช้รูปประโยคภาษาต่างประเทศ

                         - ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย

           ๕. ศึกษาการเขียนประเภทต่างๆ แล้วเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบ  รวมทั้งจะต้องศึกษาข้อมูลการเขียน

ให้ถูกต้อง  ชัดเจน

           ๖. การตรวจทาน  เมื่อเขียนเสร็จแล้ว  ผู้เขียนควรอ่านทบทวน ตรวจสอบความสละสลวยของคำ   เพื่อ

ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดงานเขียนที่ดี

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2009 เวลา 08:05 น.