คำที่มักอ่านผิด พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันเสาร์ที่ 04 ตุลาคม 2008 เวลา 12:17 น.

คำ                                    อ่านว่า

กกุธภัณฑ์                           กะ -กุด- ทะ -พัน

กรกฎ                                กอ -ระ -กด

กรกฎาคม                           กะ -ระ -กะ -ดา -คม , กะ - รัก -กะ -ดา -คม

กรณียกิจ                            กะ - ระ - นี - ยะ -กิด , กอ- ระ -นี -ยะ -กิด

กรมขุน                              กรม -มะ -ขุน

กรมคลัง                             กรม - มะ - คลัง

กรมท่า                              กรม - มะ -ท่า

กรมวัง                               กรม - มะ - วัง

กรมเวียง                            กรม - มะ - เวียง

กรรมวาจาจารย์                    กำ -มะ - วา -จา - จาน

กรรมมาชีพ                          กำ - มา -ชีพ

กริยา                                กริ - ยา , กะ -ริ -ยา

กลวิธี                                กน -ละ -วิ - ที

กษีณาศรพ                          กะ - สี - นา -สบ

กักขฬะ                              กัก -ขะ -หละ

กัลปพฤกษ์                          กัน -ละ -ปะ -พรึก

กามตัณหา                          กาม -มะ -ตัน -หา

กามวิตถาร                          กาม- วิด -ถาน  

กาลกิณี                             กา-ละ- กิ -นี , กาน - ละ -กิ -นี

กาสาวพัสตร์                        กา - สา -วะ -พัด

กำเนิด                               กำ -เหนิด

กำสรด                               กำ -สด

กุณฑี                                กุน -ที

กุนที                                 กุน -นะ - ที

เกษตรกรรม                         กะ-เสด -ตระ -กำ

ขสีณาศรพ                           ขะ - สี - นา -สบ

ขัดสมาธิ                             ขัด -สะ -หมาด

เข้าสมาธิ                            เข้า -สะ -มา - ทิ

คณนา                               คะ - นะ -นา ,คน -นะ -นา ,คัน - นะ -นา

คนธรรม์                             คน -ทัน

คริสต์ศตวรรษ                       คริด -สะ -ตะ -วัด

ครุฑพ่าห์                            ครุด -พ่า

คุณค่า                               คุน -ค่า , คุน -นะ -ค่า

จรด                                  จะ- หรด

จัตุสดมภ์                            จัด-ตุ -สะ -ดม

จุติ                                   จุด- ติ

ฉกษัตริย์                             ฉ้อ - กะ -สัด , ฉอ - กะ สัด

จุนสี                                 จุน -นะ -สี

ฉศก                                  ฉอ - สก

ชนมพรรษา                         ชน -มะ -พัน -สา

ชนมายุ                              ชน -นะ - มา - ยุ

ชักเย่อ                               ชัก -กะ -เย่อ

ชาติพลี                              ชาด -พะ - ลี

ชาติภูมิ                               ชาด - ติ -ภูมิ

ชุกชี                                  ชุก-กะ -ชี

ญาติวงศ์                            ญาด- ติ -วง

ด้วยประการฉะนี้                    ด้วย -ประ -กาน -ฉะ -นี้ , ด้วย -ประ -กาน -ระ -ฉะ - นี้

ดาษดา                              ดาด -สะ -ดา

ดาษดื่น                              ดาด- ดื่น

ดูกร                                  ดู -กะ -ระ , ดู -กอน

เดียรดาษ                            เดีย -ระ -ดาด

ตนุ ( เต่า )                          ตะ -หนุ

ถาวรวัตถุ                            ถา -วอน -วัด -ถุ  , ถา -วอน -ระ - วัด -ถุ

แถง                                  ถะ -แหง

ทัณฑกรรม                          ทัน -ดะ -กำ

ทานบดี                              ทาน - นะ -บอ -ดี

ทิฐิ                                    ทิด - ถิ

ทูลเกล้าฯ                            ทูน -เกล้า - ทูน -กระ -หม่อม

โทมนัส                              โทม -มะ -นัด

โทรมมนัส                           โซม - มะ -นัด

ธรรมาสน์                             ทำ -มาด

ธารกำนัล                            ทา -ระ -กำ -นัน

นพศูล                                นบ -พะ -สูน

นิคหิต                                นิก- คะ -หิด

บทมาลย์                            บท - มะ -มาน

บรรพมูล                              บับ -พะ -มาน

บรรษัท                               บัน -สัด

บราลี                                 บะ -รา - ลี

บัณเฑาะว์                           บัน -เดาะ

บัตรพลี                               บัด- พะ -ลี    

ปกติ                                  ปะ - กะ -ติ , ปก -กะ -ติ

ปฐมวัย                              ปะ - ถม -มะ - ไว

ปรกติ                                 ปรก -กะ - ติ

ปรมินทร์                             ปะ - ระ - มิน , ปอ -ระ -มิน

ปรัก ( เงิน )                        ปรัก

ปรัก ( หัก )                        ปะ -หรัก

ปุณฑริก                            ปุน -ดะ -ริก , ปุน - ทะ -ริก

ผรุสวาท                            สะ -รุ -สะ -วาด , ผะ -รุด -สะ - วาด

ผลกรรม                             ผน -กำ

พยาธิ ( ความป่วยไข้ )           พะ - ยา - ทิ

พยาธิ ( สัตว์ )                     พะ -ยาด

พระบรมราชินี                       พระ - บอ - รม -มะ -รา - ชิ -นี

พลขับ                               พน -ละ -ขับ

พลร่ม                                พน - ร่ม

พลีชีพ                               พลี -ชีบ

พลียา                               พลี - ยา

พิษฐาน                             พิด - สะ -ถาน

พีชคณิต                            พี -ชะ - คะ- นิด

พุมเรียง ( พืช )                   พุม -มะ -เรียง

พุมเรียง ( ผ้า )                   พุม -เรียง

ภรรยา                              พัน - ยา , พัน -ระ -ยา

มณฑป                             มน -ดบ

มาติกา                             มาด -ติ -กา

มิคสัญญี                          มิก -คะ - สัน -ยี

เมรุ                                เมน

เมรุมาศ                           เม - รุ -มาด

ยุติ                                 ยุด - ติ

รอมร่อ                             รอม -มะ ร่อ

รังสฤษฏ์                          รัง -สะ -หริด

รัสสระ                             รัด -สะ -สะ -หระ

ลลนา                             ลน -ละ -นา

วัยวุฒิ                             ไว -ยะ - วุด - ทิ , ไว -ยะ -วุด

วิตถาร                            วิด-ถาน

วินาศกรรม                        วิ -นาด -สะ -กำ

วุฒิ                                 วุด -ทิ

ศตวรรษ                          สะ - ตะ -วัด

เศรณี                              เส -นี

เศวต                               สะ -เหวด

สมมุติฐาน                         สม -มุด - ติ -ถาน

สมศักย์                            สะ -มะ -สัก

สมุฏฐาน                           สะ -หมุด -ถาน

สรั่ง                                สะ -หรั่ง

สลา                                สะ -หลา

สวรรคต                            สะ -หวัน -คด

สัตบุรุษ                            สัด -บุ -หรุด

สัปปุรุษ                            สับ - ปุ -หรุด

สารท                               สาด

สุจริต                               สุด -จะ -หริด

เสวก                               เส -วก

หิตประโยชน์                      หิ -ตะ -ประ -โหยด

อนุสติ                              อะ -นุด -สะ -ติ

อรรถคดี                            อัด -ถะ -คะ -ดี

อรรถรส                             อัด -ถะ -รด

อสนีบาต                           อะ -สะ -นี -บาด

อหิวาตกโรค                      อะ -หิ -วา -ตะ -กะ - โรก

อัครชายา                          อัก - คระ -ชา - ยา

อัปราชัย                           อับ -ปะ -รา -ไช

อิสตรี                               อิด -สัด -ตรี

อุณหภูมิ                            อุน -หะ -พูม

อุตริ                                 อุด -ตะ -หริ

โอสถกรรม                        โอ -สด -ถะ -กำ

 

ที่มา   อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร ฉบับ  ราชบัณฑิตยสถาน

                   

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2008 เวลา 00:50 น.