คำที่มักเขียนผิด พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันอาทิตย์ที่ 05 ตุลาคม 2008 เวลา 01:14 น.

คำที่ถูก                                มักเขียนผิดเป็น

กงสุล                                     กงศุล

กฎ                                          กฏ

กบฎ                                       กบฏ

กรรเชียง                                กันเชียง

กรรมพันธุ์                               กรรมพันธ์

กระจิริด                                  กระจิ๊ดริด

กระตือรือร้น                           กระตือรือล้น

กระทะ                                    กะทะ

กระเบียดกระเสียร                   กระเบียดกระเสียน

กระปรี้กระเปร่า                       กะปรี้กะเปร่า

กระเพาะ                                 กะเพาะ

กระหนก ( ลายไทย )              กนก (ทอง )

กริยา ( คำแสดงอาการ )         กิริยา ( มารยาท )

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า                   ก๋วยเตี๋ยวลาดหน้า

กเฬวราก                                 กเลวราก

กอปร                                      กอป

ก้อร่อก้อติก                             ก้อล่อก้อติก

ก๊อก                                        ก็อก

กะทัดรัด                                 กระทัดรัด

กะทิ                                        กระทิ

กะโปโล                                  กระโปโล

กะพง                                      กระพง

กะเพรา                                   กระเพรา

กะลา                                     กระลา

กะโหลก                                 กระโหลก

กักขฬะ                                   กักขละ

กังวาน                                   กังวาล

กัป                                         กัปป์

กัลป์                                      กัล

กากบาท                                กากบาด

กามารมณ์                             กามารมย์

การบูร                                   การะบูร

กาลเทศะ                              กาละเทศะ

กำเนิด                                  กำเหนิด

เกร็ดความรู้                          เกล็ดความรู้

เกล็ดปลา                             เกร็ดปลา

เกษียณอายุ                         เกษียนอายุ , เกษียรอายุ

เกษียนหนังสือ                     เกษียณหนังสือ

เกษียรสมุทร                        เกษียนสมุทร

เกสร                                    เกษร

เกินดุล                                 เกินดุลย์

โกฏิ                                      โกฎ

โกศ (ที่ใส่ศพ)                      โกฐ ( เครื่องยาสมุนไพร)

ข้นแค้น                                 ค่นแค้น

ขบถ                                      ขบฏ

ขมีขมัน                                ขะมีขะมัน

ขัณฑสกร                             ขันทสกร

ขึ้นฉ่าย                                คึ่นช่าย

ไข่มุก                                   ไข่มุข

คณนา                                  คณณา

คนโท                                  คณโฑ

ครองแครง                           คลองแคลง

ครองราชย์                           ครองราช

คลินิค                                  คลีนิค

คะนึง                                   คนึง

โจษจัน                                โจทจัน

จระเข้                                  จรเข้

จักจั่น                                   จั๊กจั่น

จัดสรร                                 จัดสรรค์

จัตุรัส                                   จตุรัส

ชอุ่ม                                     ชะอุ่ม

เชิ้ต                                      เชิ๊ต

ซวดเซ                                 ทรวดเซ

ซักไซ้                                   ซักไซร้

ซาบซึ้ง                                 ทราบซึ้ง

เซ็นชื่อ                                  เซ็นต์ชื่อ

เซนติเมตร                            เซ็นติเมตร

ฌาณ                                    ฌาน

ดอกจัน                                 ดอกจันทร์

ดอกไม้จันทน์                        ดอกไม้จันทร์

ตานขโมย                             ตาลขโมย

เต็นท์                                   เต๊นท์

ถนนลาดยาง                         ถนนราดยาง

ถนัดถนี่                                 ถนัดถะหนี่

ถ่วงดุล                                 ถ่วงดุลย์

ถั่วพู                                     ถั่วพลู

ถึงแก่พิราลัย                        ถึงแก่พิลาลัย

แถลงการณ์                         แถลงการ

ทโมน                                 ทะโมน

ทแยง                                  ทะแยง

ทรราช                                ทรราชย์

ทรวดทรง                            ซวดทรง

ทระนง                                 ทรนง

ทลาย(พัง)                          ทะลาย ( ช่อมะพร้าว)

ทะลึ่ง                                  ทลึ่ง

ทะเลสาบ                           ทะเลสาป

ทัศนศิลป์                           ทัศนะศิลป์

ทีฆายุโก                            ฑีฆายุโก

ทูต                                     ฑูต

ทูนหัว                               ทูลหัว

เท้าความ                           ท้าวความ

เทิด                                   เทอด

แท็กซี่                               แท๊กซี่

ธัญพืช                              ธัญญพืช

ธุดงค์                               ธุดง

นัยน์ตา                            นัยตา

นานัปการ                         นานับประการ

น้ำมันก๊าด                         น้ำมันก๊าซ

นิมิต                                 นิมิตร

โน้ต                                 โน๊ต

ไนต์คลับ                         ไนท์คลับ

บล็อก                              บล๊อก

บ่วงบาศ                          บ่วงบาศก์

บอระเพ็ด                         บรเพ็ด

บังกะโล                          บังกาโล

บาทบงสุ์                         บาทบงส์

บาทหลวง                       บาดหลวง

บำเหน็จ                          บำเน็จ

บิณฑบาต                       บิณฑบาตร

บุคลิก                             บุคคลิก

เบญจเพส                        เบญจเพศ

ปฏิสันถาร                       ปฏิสันถาน

ประกายพรึก                    ประกายพฤกษ์

ประณต                           ประนต

ประณาม                         ประนาม

ประณิธาน                       ประนิธาน

ปรัศนี                              ปรัศนีย์

ปราดเปรื่อง                    ปราชญ์เปรื่อง

ปะการัง                           ประการัง

ปิกนิก                              ปิคนิค

เปอร์เซ็นต์                     เปอร์เซนต์

ผอบ                               ผะอบ

ผาสุก                             ผาสุข

เผอเรอ                          เผลอเรอ

แผนการ                        แผนการณ์

ไผท                              ผไท

พยักเพยิด                     พะยักพะเยิด

พลอดรัก                       พรอดรัก

พัศดี                              พัสดี

พาณิช                           พานิช

พิศวาส                          พิสวาท

พิสมัย                           พิศมัย

พู่ระหง                           ภู่ระหง

เพชฌฆาต                    เพชรฆาต

โพธิญาณ                     โพธิญาน

โพนทะนา                     โพนทนา

ภูตผี                             ภูติผี

มโนสาเร่                       มะโนสาแร่

มรณภาพ                       มรณะภาพ

มรรคนายก                    มรรคทายก

มหาละลวย                    มหาระรวย

มหาหิงคุ์                        มหาหิงค์

ม่อฮ่อม                         หม้อฮ่อม

มัคคุเทศก์                     มักคุเทศน์

มัสมั่น                           มัสหมั่น

ม่าย                               หม้าย

แมงกะพรุน                     แมงกระพรุน

ไมยราบ (หญ้า )            ไมยราพ (ตัวละคร )

เยาว์วัย                         เยาวัย

ยุงก้นปล่อง                  ยุงก้นป่อง

รกชัฏ                           รกชัฎ

รสชาติ                         รสชาด

ราคาเยา                       ราคาเยาว์

ราญรอน                      รานรอน

รุบรู่                              รุบหรู่

รูปการ                         รูปการณ์

ลดราวาศอก                 ลดลาวาศอก

ลมปราณ                       ลมปราน

ลมหวน                         ลมหวล

ลออ                              ละออ

ลายเซ็น                        ลายเซ็นต์

ล่ำลา                            ร่ำลา

ลำไส้                           ลำใส้

เล่นพิเรนทร์                  เล่นพิเรน

เลิกรา                          เลิกลา

เลือนราง                     เลือนลาง

โล่                               โล่ห์

วิ่งเปี้ยว                       วิ่งเปรี้ยว

วิปลาส                       วิปลาศ

วิไล                            วิลัย

เวนคืน                        เวรคืน

ศัพท์                          ศัพย์

สไบ                          สะไบ

สับปะรด                    สัปรด

สัปหงก                      สัปงก

สากกะเบือ                สากกระเบือ

สาบสูญ                     สาปสูญ

สาปแช่ง                    สาบแช่ง

สินเธาว์                    สินเทาว์

สุกใส                         สุขใส

เสลด                         สะเหลด

แสตมป์                     สแตมป์

หงส์                           หงษ์

หมาใน                     หมาไน

หยักศก                      หยักโศก

หยากไย่                    หยักไย่

หลงใหล                  หลงไหล

เหม็นสาบ                 เหม็นสาป

ใหลตาย                   ไหลตาย

อเนก                         เอกนก

อเนจอนาถ                อเน็จอนาถ

อโนดาต                   อโนดาษ

อัตคัด                      อัตคัต

อาเจียน                    อาเจียร

อำนาจบาตรใหญ่     อำนาจบาทใหญ่

อินทรี(ปลา นก )       อินทรีย์ ( ร่างกาย จิตใจ)

อิริยาบถ                   อิริยาบท

อิสรเสรี                    อิสระเสรี

เอเชีย                     เอเซีย

โอกาส                    โอกาศ

ไอศกรีม                  ไอศครีม

 

ที่มา อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

    

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2011 เวลา 17:19 น.