หน้าหลัก ประวัติศาสตร์ เมืองล้านนา วัดทั้งหมดในอ.เมือง เชียงใหม่
วัดทั้งหมดในอ.เมือง เชียงใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2013 เวลา 19:43 น.


 

วัดในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีจำแนก ๑๔ ตำบล ในแต่ละตำบลได้เรียงชื่อวัดจำนวน ๑๒๐  

 

 

๑. ตำบลช้างคลาน มีทั้งหมด ๙ วัด ดังนี้

๑.๑ วัดชัยมงคล
๑.๒ วัดช่างฆ้อง
๑.๓ วัดบุบผาราม
๑.๔ วัดพันตอง
 ๑.๕ วัดมหาวัน
 ๑.๖ วัดลอยเคราะห์
 ๑.๗ วัดศรีดอนชัย
 ๑.๘ วัดหัวฝาย
 ๑.๙ วัดอุปคุตไทย

 

 

 

 

๒. ตำบลช้างเผือกป่าตัน มีทั้งหมด ๘ วัด ดังนี้
๒.๑ วัดข่วงสิงห์
 ๒.๒ วัดเจ็ดยอด
 ๒.๓ วัดช่างเคี่ยน
 ๒.๔ วัดบ้านท่อ
 ๒.๕ วัดป่าตัน
 ๒.๖ วัดเมืองลัง
 ๒.๗ วัดแม่หยวก
 ๒.๘ วัดสันติธรรม

 

 

 

 

๓. ตำบลช้างม่อย มีทั้งหมด ๗ วัด ดังนี้
๓.๑ วัดชมพู
 ๓.๒ วัดชัยศรีภูมิ
 ๓.๓ วัดเชตวัน
๓.๔ วัดป่าแพ่ง
 ๓.๕ วัดแสงฝาง
๓.๖ วัดหนองคำ
๓.๗ วัดอู่ทรายคำ

 

 

 

 

๔. ตำบลท่าศาลาหนองป่าครั่ง มีทั้งหมด ๕ วัด ดังนี้

๔.๑ วัดดอนจั่น
 ๔.๒ วัดบวกครกน้อย
๔.๓ วัดบวกครกหลวง
 ๔.๔ วัดศรีบัวเงิน
 

 

 


๕. ตำบลป่าแดด มีทั้งหมด ๖ วัด ดังนี้

๕.๑ วัดเกาะกลาง
 ๕.๒ วัดดอนชัย
 ๕.๓ วัดท่าใหม่อิ
 ๕.๔ วัดป่าแดด
 ๕.๕ วัดป่าพร้าวนอก
๕.๖ วัดสิงห์คำ

 

 

 

 

๖. ตำบลพระสิงห์ มีทั้งหมด ๑๗ วัด ดังนี้

๖.๑   วัดเจดีย์หลวง
 ๖.๒   วัดช่างแต้ม
 ๖.๓   วัดทรายมูลพม่า
๖.๔   วัดทรายมูลเมือง
๖.๕   วัดผ้าขาว
 ๖.๖    วัดพระสิงห์วรวิหาร
๖.๗   วัดพวกหงษ์
๖.๘   วัดพวกแต้ม
๖.๙   วัดพระเจ้าเม็งราย
๖.๑๐ วัดพันเตา
๖.๑๑ วัดพันแหวน
๖.๑๒ วัดพันอ้น
 ๖.๑๓ วัดฟ่อนสร้อย
๖.๑๔ วัดเมธัง
 ๖.๑๕ วัดศรีเกิด
 ๖.๑๖ วัดหมื่นเงินกอง
๖.๑๗ วัดหมื่นตูม

 

 

 

 

๗. ตำบลฟ้าฮ่าม มีทั้งหมด ๕ วัด ดังนี้

๗.๑ วัดขะจาว
 ๗.๒ วัดท่ากระดาษ
๗.๓ วัดฟ้าฮ่าม
 ๗.๔ วัดลังกา
 ๗.๕ วัดสันทราย

 

 

 

 

๘. ตำบลแม่เหียะ มีทั้งหมด ๖ วัด ดังนี้

๘.๑ วัดต้นปิน
 ๘.๒ วัดตำหนัก(ศิริมังคลาจารย์)
๘.๓ วัดท่าข้าม
 ๘.๔ วัดป่าชี่
 ๘.๕ วัดพระธาตุดอยคำ
 ๘.๖ วัดอุโบสถ

 

 

 

 

๙. ตำบลวัดเกต มีทั้งหมด ๗ วัด ดังนี้

๙.๑ วัดกู่คำ
 ๙.๒ วัดเกตการาม
๙.๓ วัดเชตุพน
 ๙.๔ วัดท่าสะต๋อย
 ๙.๕ วัดเมืองกาย
 ๙.๖ วัดศรีโขง

๙.๗ วัดหนองป่าครั่ง

 ๙.๘ วัดสันป่าข่อย

 

 

 

 

 

 

 

๑๐. ตำบลศรีภูมิ มีทั้งหมด ๒๒ วัด ดังนี้

๑๐.๑   วัดกู่เต้า
 ๑๐.๒   วัดควรค่าม้า
๑๐.๓   วัดชัยพระเกียรติ
๑๐.๔   วัดเชียงมั่น
๑๐.๕   วัดเชียงยืน
๑๐.๖    วัดดับภัย
 ๑๐.๗   วัดดวงดี
 ๑๐.๘   วัดดอกคำ
 ๑๐.๙   วัดดอกเอื้อง
๑๐.๑๐ วัดทุงยู
 ๑๐.๑๑ วัดบ้านปิง
 ๑๐.๑๒ วัดปราสาท
 ๑๐.๑๓ วัดป่าเป้า
 ๑๐.๑๔ วัดป่าพร้าวใน
 ๑๐.๑๕ วัดผาบ่อง
 ๑๐.๑๖ วัดมณเทียร
 ๑๐.๑๗ วัดสำเภา
 ๑๐.๑๘ วัดล่ามช้าง
 ๑๐.๑๙ วัดหม้อคำตวง
 ๑๐.๒๐ วัดหมื่นล้าน
 ๑๐.๒๑ วัดหัวข่วง
 ๑๐.๒๒ วัดอุโมงค์

 

 

 

 

๑๑. ตำบลสันผีเสื้อ มีทั้งหมด ๕ วัด ดังนี้

๑๑.๑ วัดท่าเดื่อ
 ๑๑.๒ วัดท่าหลุก
๑๑.๓ วัดป่าข่อยใต้
 ๑๑.๔ วัดป่าข่อยเหนือ
 ๑๑.๕ วัดร้องอ้อ

 

 

 

 

๑๒. ตำบลสุเทพ มีทั้งหมด ๙ วัด ดังนี้

๑๒.๑ วัดป่าแดง
 ๑๒.๒ วัดโป่งน้อย
 ๑๒.๓ วัดผาลาด
๑๒.๔ วัดฝายหิน
๑๒.๕ พระธาตุดอยสุเทพ
 ๑๒.๖ วัดร่ำเปิง
 ๑๒.๗ วัดศรีโสดา
 ๑๒.๘ วัดสวนดอก
 ๑๒.๙ วัดอุโมงค์

 

 

 

 

๑๓. ตำบลหนองหอย มีทั้งหมด ๕ วัด ดังนี้

๑๓.๑ วัดเมืองสาตรน้อย
๑๓.๒ วัดเมืองสาตรหลวง
๑๓.๓ วัดศรีบุญเรือง
 ๑๓.๔ วัดสันป่าเลี่ยง
 ๑๓.๕ วัดเสาหิน

 

 

 

 

๑๔. ตำบลหายยา มีทั้งหมด ๙ วัด ดังนี้


๑๔.๑ วัดดาวดึงษ์
๑๔.๒ วัดธาตุคำ
๑๔.๓ วัดนันทาราม
๑๔.๔ วัดพวกเปีย
๑๔.๕ วัดพวกช้าง
 ๑๔.๖ วัดเมืองมาง
 ๑๔.๗ วัดศรีพิงค์เมือง
 ๑๔.๘ วัดศรีสุพรรณ
 ๑๔.๙ วัดหมื่นสาร
 

 

 

 

๓. วัดที่มีหลายชื่อ

๑. วัดกู่เต้า - วัดเวฬุวนารามวิหาร
 ๒. วัดเกตุการาม - วัดสระเกษ
 ๓. วัดเกาะกลาง - วัดปางสนุกนางเหลียว
 ๔. วัดข่วงสิงห์ - วัดข่วงสิงห์ชัยมงคล
 ๕. วัดเจ็ดยอด - วัดมหาโพธาราม
 ๖. วัดเจดีย์หลวง - วัดโชติการาม , วัดราชภูฎาคาร
 ๗. วัดชัยพระเกียรติ - วัดผาเกียรติ , วัดชัยผาเกียรติ
 ๘. วัดชัยมงคล - วัดอุปานอก , วัดอุปาเม็ง , วัดชัยมงคลริมปิง
 ๙. วัดชัยศรีภูมิ - วัดพันต๋าเกิ๋น
 ๑๐. วัดเชตวัน - วัดเหนือ
 ๑๑. วัดวัดมหาวัน - วัดใต้
 ๑๒.วัดดวงดี - วัดต้นหมากเหนือ , วัดต้นมกเหนือ , วัดพนมดี ,วัดพันธนุนมดี ,วัดอุดมดี
 ๑๓. วัดดอกคำ - วัดช่างต้องคำ
 ๑๔. วัดเชียงยืน - วัดฑีฆาชีวาราม
 ๑๕. วัดดอกเอื้อง - วัดนางเอื้อง , วัดน้าเอื้อง
 ๑๖. วัดดับภัย - วัดอภัย
 ๑๗. วัดดาวดึงษ์ - วัดเมืองสาบ
 ๑๘. วัดต้นปิน - วัดพระจันทร์
 ๑๙. วัดตำหนัก - วัดสวนขวัญ , วัดศิริมังคลาจารย์
 ๒๐. วัดท่ากระดาษ - วัดท่าพลูเหลือง
 ๒๑. วัดท่าสะต๋อย - วัดศรีสร้อยทรายมูล
 ๒๒. วัดทุงยู - วัดตุยยู , วัดทุยยู
 ๒๓. วัดธาตุคำ - วัดกุฎีคำ , วัดใหม่
 ๒๔. วัดนันทาราม - วัดนันตาราม
 ๒๕. วัดบวกครกน้อย - วัดหัวดง
 ๒๖. วัดบุพาพาราม - วัดอุปา
 ๒๗. วัดปราสาท - วัดผาสาท
 ๒๘. วัดป่าข่อยใต้ - วัดสันกำแพงงาม ,วัดป่าไผ่เคลิบ
 ๒๙. วัดป่าแดงมหาวิหาร - วัดป่าแดงหลวง
 ๓๐. วัดป่าตัน - วัดคอกควาย
 ๓๑. วัดป่าเข้า - วัดพระหมณ์ , วัดจองป่าเป้า
 ๓๒. วัดพระเจ้าเม็งราย - วัดคานคอด, วัดก๋าหละก้อด, วัดศรีสร้อยท้าแจ่ง
 ๓๓. วัดพระธาตุดอยคำ - วัดสุวรรณบรรพต
 ๓๔. วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดดอยสุเทพ
 ๓๕. วัดพระสิงห์ - วัดลีเชียงพระ
 ๓๖. วัดพันตอง - วัดพระงาม , วัดพันทอง
 ๓๗. วัดพันอ้น - วัดเจดีย์ควันพันอ้น
 ๓๘. วัดเมธัง - วัดช่างลาน
 ๓๙. วัดเมืองมาง - วัดหมื่นเยื้อน
 ๔๐. วัดร่ำเปิง - วัดตะโปทาราม
 ๔๑. วัดลอยเคราะห์ - วัดฮ้อยข้อ
 ๔๒. วัดศรีเกิด - วัดพิธธาราม
 ๔๓. วัดศรีบุญเรือง - วัดโรงวัว
 ๔๔. วัดศรีบุญปิงเมือง - วัดสันป่าลาน
 ๔๕. วัดศรีโสดา - วัดโสดาบัน
 ๔๖. วัดสวนดอก - วัดบุปผารามสวนดอกไม้
 ๔๗. วัดสันทราย - วัดสะหรีปิงชัย , วัดสันทรายต้นกอก
 ๔๘. วัดสันป่าเลี่ยง - วัดสันปอเลียง
 ๔๙. วัดเสาหิน - วัดพันเลาเสาหิน
 ๕๐. วัดแสนฝาง - วัดสันขวาง
 ๕๑. วัดหม้อคำตวง - วัดหมื่นคำตวง
 ๕๒. วัดหัวฝาย - วัดศรีทรายมูล
 ๕๓. วัดอุโบสถ - วัดโบสถ วัดบัวสด
 ๕๔. วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ - วัดโพธิ์น้อย ,วัดมหาจันทร์
 ๕๕. วัดอุโมงค์ - วัดเวฬุกัฐฐาราม , วัดไผ่ 11 กอ
 ๕๖. วัดอู่ทรายคำ - วัดอุปคำ
 ๕๗. วัดหัวข่วง - วัดแสนเมืองมาหลวง
 ๕๘. วัดศรีดอนชัย - วัดป่ากล้วย
 ๕๙. วัดมหาวัน - วัดมหาวนาราม

 

 

 

ที่มา เว็บไซต์วัดสันติธรรม

 
 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 04 มกราคม 2014 เวลา 11:28 น.
 

Facebook Like Box

ออนไลน์

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้187
mod_vvisit_counterเมื่อวาน489
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้2815
mod_vvisit_counterเดือนนี้10079
mod_vvisit_counterทั้งหมด6108602