พระบรมมหาราชวัง พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันเสาร์ที่ 06 กันยายน 2008 เวลา 13:13 น.

 พระบรมมหาราชวัง  หัวใจแห่งรัตนโกสินทร์ 

 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน 

 และเป็นที่ทราบกันดีว่า   ชาวไทยนั้นมีความเทิดทูนและจงรักภักดีต่อผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินยิ่งนัก

พระบรมมหาราชวัง  จึงเป็น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญยิ่ง     

       พระบรมมหาราชวังเป็นสถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มาตลอดจน

 ถึงรัชสมัยรัชกาลที่ ๕  ปัจจุบันพระบรมมหาราชวังเป็นสถานที่ประกอบพิธีการสำคัญต่างๆตามราชประเพณี 

 เป็นที่รับแขกเมือง  และพระราชอาคันตุกะ  รวมไปถึงเป็นที่ตั้งพระบรมศพของ พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง  

ภายในพระบรมมหาราชวังนั้นมีสถานที่สำคัญมากมาย   อาทิ  เขตพระราชฐานชั้นใน    พระที่นั่งต่างๆ  

 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  เป็นต้น

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2008 เวลา 15:50 น.