นันโทปนันทสูตรคำหลวง พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันเสาร์ที่ 06 กันยายน 2008 เวลา 14:15 น.

                                                                นันโทปนันทสูตรคำหลวง

ผู้แต่ง               
เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร

ลักษณะการแต่ง
ใช้ร่ายยาวแทรกคาถาบาลี ตอนท้ายเป็นโคลงสี่สุภาพ

เรื่องย่อ


             เมื่อครั้งพระพุทธองค์ประทับ ณ เชตวันมหาวิหาร อนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้มีใจศรัทธา

 นิมนต์พระพุทธเจ้าและสาวกไปรับบิณฑบาต ก่อนถึงกำหนดพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์

จะทรมานพระยานาคนันโทปนันท์ให้ตั้งอยู่ในสัมมาทิฐิจึงทรงนำพระสงห์ ๕๐๐ รูป

 เหาะข้ามวิมานพระยานาคไป พระยานาคโกรธมากจึงพาบริวารไปยังเขาพระสุเมรุ

นิมิตกายใหญ่แผ่พังพานคลุมฟ้าดินให้มืด สาวกนั้นจึงอาสาปราบแต่พระองค์ตรัสอนุญาตแก่

พระโมคคัลลาน พระโมคคัลลาน์ต่อฤทธิกับพระยานาคจนสามารถคุมตัวมาเฝ้า และยอมสมาศีล ๕

 แล้วพระพุทธองค์์จึงไปรับบิณฑบาตที่บ้านอนาถเศรษฐีตามที่รับนิมนต์ไว้

 

ที่มา : ประวัติวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัยและอยุธยา ของเสนีย์ วิลาวรรณ


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2008 เวลา 16:59 น.