รู้จักกับหนังสือประเภทคำหลวง พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2008 เวลา 00:30 น.

ลักษณะของหนังสือคำหลวง

         ๑. เป็นพระราชนิพนธ์ของพระเจ้าแผ่นดิน  หรือเจ้านายชั้นสูงนิพนธ์

         ๒.  เป็นเรื่องราวของศาสนาหรือศีลธรรมจรรยา

         ๓. ใช้คำประพันธ์หลายประเภท