บทละครอภัยนุราช พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2008 เวลา 09:07 น.

ช่วงเวลาที่แต่ง                  รัชสมัย ร.๔

ผู้แต่ง                             สุนทรภู่

จุดมุ่งหมาย                      ถวายพระองค์เจ้าดวงประภา  พระราชธิดาพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

ลักษณะการแต่ง                กลอนบทละคร

เนื้อหาสาระ

          พระเจ้าอภัยนุราช  กษัตริย์เมืองรมเยศ  มีพระมเหสีพระนามว่า  ทิพมาลี  และพระโอรส

พระนามว่า  พระอนันต์  พระธิดาพระนามว่า  วรรณนา

         พระเจ้าอภัยนุราชไม่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม  วันหนึ่งเมื่อเสด็จประพาสป่าได้เผาศาลเทพารักษ์

เทพารักษ์พิโรธ  จึงเข้าสิงนางศรีสาหงหญิงอัปลักษณ์  แล้วทำอุบายให้พระอภัยนุราชหลงใหล

        พระเจ้าอภัยนุราชตกอยู่ในความลุ่มหลงอย่างรุนแรง  ถึงขนาดควักลูกตารมเหสีตามความประสงค์

ของนางศรีหงสา  ไม่รู้จักถูกผิด  ผลสุดท้ายพระเจ้าอภัยนุราชได้ครองราชสมบัติกับนางศรีหงสา

 

ที่มา  วรรณกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ ๑  ๒ ๓ . อุทัย  ไชยานนท์

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2008 เวลา 12:20 น.