โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันเสาร์ที่ 06 กันยายน 2008 เวลา 14:52 น.
                                                   โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี

ผู้แต่ง
                 นายสวน ( มหาดเล็ก )

ลักษณะการแต่ง
โคลงสี่สุภาพ

             เนื้อความ กล่าวถึงการที่พระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงเห็นว่าศาสนาร่วงโรยเศร้าหมองจึงยกทัพจากจันทบุรีมา

ตั้งที่ี่ธนบุรี พรรณนาถึงความอุดมของบ้านเมือง สรรเสริญพระบารมีของพระเจ้าแผ่นดิน และการปราบก๊กต่างๆ

และกล่าวถึงการสมโภชพระนครอย่างสนุกสนาน จบด้วยการ ขอพรให้พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระเจริญยิ่งที่มา : หนังสือวรรณกรรมไทย ของกุหลาบ มัลลิกะมาส