หน้าหลัก ข่าวประกวดการเขียน ข่าวประกวดการเขียน โครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกรอบแนวคิด “ทําความดี...ไม่มีที่สิ้นสุด”
โครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกรอบแนวคิด “ทําความดี...ไม่มีที่สิ้นสุด” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันเสาร์ที่ 04 มกราคม 2014 เวลา 08:28 น.

 

โครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกรอบแนวคิด “ทําความดี...ไม่มีที่สิ้นสุด”
 
 
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์สําคัญประการหนึ่ง คือ มุ่งปลูกฝังการทําความดีให้เกิดขึ้นในคนไทยอย่างต่อเนื่อง บริษัททันตสยาม จํากด ในเครือบริษัทโรงพยาบาลธนบุรี จํากัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จึงได้น้อมนําพระราชประสงค์ดังกล่าวมาจัดโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนในกรอบแนวคิด “ทําความดี...ไม่มีที่สิ้ นสุด” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๖ พรรษา
 
 โดยหวังให้เยาวชนได้มีโอกาสถ่ายทอดกิจกรรม เรื่องราวประสบการณ์ในการทําความดีของตน หรือถ่ายทอดแนวคิดและเจตจํานงในการทําความดีด้วยรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมในลักษณะ“เรื่องสั้น” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้หันกลับมาให้ความสําคัญต่อการปลูกฝังเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมเป็นพื้นฐาน และมีจริยธรรมที่ดีงาม จนนําไปสู่การสร้างสังคมอุดมคุณธรรมในที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 
คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
  
เยาวชนที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องมีสถานภาพเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือนิสิตนักศึกษา ในระดับปริญญาตรีและอายุไม่ เกิน ๒๕ ปี โดยแบ่งกลุ่มผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็น ๓ ระดับประกอบด้วย 
•ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
•ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
•ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
คุณสมบัติของผลงาน 
 •เป็นเรื่องสั้นที่บอกเล่าถึงกิจกรรม เรื่องราว จินตนาการหรือประสบการณ์การทําความดีที่ให้ แง่คิด มุมมอง ปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมการทําความดีหรือเป็ นคนดีให้แก่สังคมไทย 
•เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นโดยผู้แต่งเพียงคนเดียว ไม่ลอกเลียนแบบ แปล หรือตกแต่งดัดแปลงเรื่องที่แต่งขึ้นโดยผู้อื่นเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นการสร้างสรรค์ของตน หากมีการลอกเลียนแบบ แปล หรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เขียนจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ในกรณีที่พบว่าเป็นการลอกเลียนแบบ แปล หรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเป็นผลงานที่มีผู้เขียนมากกว่าหนึ่งคนไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบระหว่างหรือหลังจากการประกวด คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นหรือเพิกถอนสิทธิ์ในรางวัลของผู้เขียนนั้น
•เป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่มาก่อน
•เขียนเป็นภาษาไทย
•ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล
•ผู้เขียนคนเดียวมีสิทธิ์ส่งได้มากกว่า ๑ เรื่อง 
•ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการนี้ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด 
 
ระยะเวลาและวิธีส่งผลงาน 
 
 
ระยะเวลาส่งผลงาน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ – เดือนมกราคม ๒๕๕๗ 
 
 
 
การจัดส่งผลงาน 
 
 
 
ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องจัดส่งผลงานทั้ง ๒ รูปแบบ ดังนี้ 
•จัดส่งผลงาน ๑ ฉบับ (ไม่ต้องเย็บเล่ม) และลงนามรับรองเอกสารทุกหน้าพร้อมสําเนา ๒ ฉบับ ส่งมาที่ ตู้ ปณ. ๙ (พิเศษ) ราชเทวี ๑๐๔๐๑  โดยแนบเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ ◦ประวัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งจะต้องระบุข้อมูลประกอบด้วยชื่อและชื่อสกุลจริง สถานศึกษา ระดับการศึกษา ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
◦หนังสือรับรองจากสถานศึกษา ติดรูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว ๑ ใบ
 
•จัดส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ PDF มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โดยนําชื่อเรื่องมาตั้ง  เป็นชื่อไฟล์และระบุต่อท้ายว่าโดย (ชื่อผู้ส่งผลงาน) พร้อมแนบไฟล์ภาพถ่ายเอกสาร ประกอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาวันสิ้นสุดการส่งผลงานโดยยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสําคัญ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ ๐๒-๖๔๔-๙๙๐๐ ต่อ ๓๐๐, ๓๐๖-๗, ๓๐๙ และ ๒๐๖ หรือ www.moralcenter.or.th และบริษัททันตสยาม จํากัด
 
 
โทรศัพท์ ๐๒-๓๑๘-๔๒๔๘ หรือ www.dental-siam.co.th 
  
 
 
รางวัล 
 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
•รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อม ทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท
•รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน ๒ รางวัล ได้รับประกาศนียนียบัตรจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมทุนการศึกษา ๗,๐๐๐ บาท
•รางวัลชมเชยจํานวน ๓ รางวัล ได้รับประกาศนียบัตรจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
•รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อม ทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท
•รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน ๒ รางวัล ได้รับประกาศนียนียบัตรจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท
•รางวัลชมเชยจํานวน ๓ รางวัล ได้รับประกาศนียบัตรจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท 
 
ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
•รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อม ทุนการศึกษา ๒๕,๐๐๐ บาท
•รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน ๒ รางวัล ได้รับประกาศนียนียบัตรจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมทุนการศึกษา ๑๓,๐๐๐ บาท
•รางวัลชมเชยจํานวน ๓ รางวัล ได้รับประกาศนียบัตรจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท 
 
 
ประเภทผู้สมัคร : นักเรียน, นิสิต นักศึกษา
 
 
 
 
 
 
ปิดรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2557 
 
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 04 มกราคม 2014 เวลา 08:37 น.
 

Facebook Like Box

ออนไลน์

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้718
mod_vvisit_counterเมื่อวาน931
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้1649
mod_vvisit_counterเดือนนี้13244
mod_vvisit_counterทั้งหมด5638011