หน้าหลัก ข่าวประกวดการเขียน ข่าวประกวดการเขียน ประกวดคำขวัญวันออมแห่งชาติ ๒๕๕๙
ประกวดคำขวัญวันออมแห่งชาติ ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2016 เวลา 05:07 น.
ประกวดคำขวัญ "วันออมแห่งชาติปี ๒๕๕๙
 
กองทุนการออมแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญ "วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 
วัตถุประสงค์
 เพื่อยกระดับความสำคัญของวันออมแห่งชาติ และสร้างการตระหนักรู้ถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการออมอย่างยั่งยืนแก่ประชาชน ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก้าวสู่การมีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขและมีภูมิคุ้มกันผ่านการประกวดคำขวัญ
 
คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
3. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
4. บุคคลทั่วไป
 
หัวข้อการประกวด
 การประกวดคำขวัญ “วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559”
 
หลักเกณฑ์การประกวด
1. เนื้อหาสาระตรงตามหัวข้อที่กำหนด และวัตถุประสงค์ของการประกวด
2. ใช้ภาษาไทยถูกต้องเหมาะสม มีความสละสลวย สร้างสรรค์และสื่อความชัดเจน
3. ความยาวไม่เกิน 18 พยางค์
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือคัดลอกผู้อื่น ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด และไม่เคยปรากฏเผยแพร่ต่อสาธารณชนมาก่อน
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง อ่านง่าย ในใบสมัครที่กองทุนการออมแห่งชาติกำหนด หรือพิมพ์ลงในกระดาษอื่นให้เรียบร้อย แล้วแนบส่งพร้อมกับใบสมัคร กรณีเป็นนักเรียนต้องมีอาจารย์รับรองผลงาน
6. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 1 ชิ้นงาน โดยระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล (EMAIL) ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก
7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแล้ว จะไม่ส่งคืน ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลใดๆ
 
ธีการพิจารณา
1. กองทุนการออมแห่งชาติจะแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานคำขวัญที่ส่งเข้าประกวด
2. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสินจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ประกอบกัน อาทิ เนื้อหาถูกต้องตรงตามหัวข้อและวัตถุประสงค์ ภาษาที่ใช้มีความสละสลวย ถูกต้องเหมาะสมและมีพลัง จำนวนไม่เกิน 18 พยางค์ และอื่นๆ ประกอบการพิจารณา
3. ผู้เขียนคำขวัญที่ส่งเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณีหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีการกระทำที่ละเมิดกฎหมาย ถ้ามีการฟ้องร้อง กองทุนการออมแห่งชาติ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 
รางวัลการประกวด
•ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น ◦รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ
◦รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
◦รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 
•ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ◦รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ
◦รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
◦รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 
•ประเภทอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ◦รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ
◦รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
◦รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 
•ประเภทบุคคลทั่วไป ◦รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ
◦รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
◦รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 
การส่งผลงานเข้าประกวด ส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่
•ฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร กองทุนการออมแห่งชาติ
 เลขที่ 420/1 อาคารเพ็ญศรี พิชัยสนิธ
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 (วงเล็บมุมซองว่า การประกวดคำขวัญวันออมแห่งชาติ)
•ส่งทางอีเมลที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
กำหนดระยะเวลา
•ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 10 ตุลาคม 2559
•ประกาศผลการประกวด ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ทางเว็บไซต์ www.nsf.or.th
•ผู้ที่ได้รับรางวัลจะเข้ารับถ้วยรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ในงานวันออมแห่งชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2559
•ในวันและเวลาที่ผู้จัดงานจะแจ้งให้ทราบต่อไปภายหลัง ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้แทนซึ่งจะต้องแจ้งให้ผู้จัดงานทราบล่วงหน้า
 
หมายเหตุ
 ลิขสิทธิ์คำขวัญที่ชนะการประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อดำเนินการพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสต่อไป
 
ติดต่อสอบถาม
 
•โทร. 0 2017 0789 ต่อ 223, 224 ในวันและเวลาทำการ หรือที่  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
•FACEBOOK/กองทุนการออมแห่งชาติ   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Pathamaporn Panmuan / กองทุนการออมแห่งชาติ
 
 
 
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2016 เวลา 05:12 น.
 

กระทู้ล่าสุด

Facebook Like Box

ออนไลน์

เรามี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้403
mod_vvisit_counterเมื่อวาน830
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้1835
mod_vvisit_counterเดือนนี้11172
mod_vvisit_counterทั้งหมด5617592