พระคุณแม่..พระคุณแผ่นดิน ผลงานนักเรียน ชนะเลิศระดับม.ต้น พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2014 เวลา 07:37 น.

 

เรียงความ พระคุณแม่พระคุณแผ่นดิน

 

ผลงาน ชนะเลิศ เรียงความระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงาน “ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี ประจำปี ๒๕๕๗”

 

       ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ เปี่ยมล้นไปด้วยอารยธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สวยงามอ่อนช้อยล้วนวิจิตรบรรจง สร้างความประจักษ์สู่สายตาชาวโลกไว้อย่างมากมาย ซึ่งผู้ที่เป็นแบบอย่างให้กับประเทศชาตินั้นจะเป็นใครไปมิได้เลยนอกจาก “ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ” แม่หลวงของปวงชนชาวไทยทั้งหลาย พระองค์ทรงเป็นพระคู่บารมีของในหลวง เป็นร่มโพร่มไทรให้กับแผ่นดินไทย     

 

       สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงมีพระเดชพระคุณต่อแผ่นดินขวานทองของไทยเป็นอย่างมาก ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงอุทิศตน และบำเพ็ญประโยชน์ต่อราษฎรมาโดยตลอดอย่างมิได้ขาดตกบกพร่อง พระองค์ทรงดูแล และห่วงใยราษฎรในทุกหนแห่งอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นถิ่นทุรกันดาร อดอยากยากแค้นสักเพียงใด พระองค์ก็ทรงไม่ย่อท้อ เพียรพยายามวิริยะอุตสาหะเพื่อความผาสุกของราษฎรในทุก ๆ พื้นที่อย่างทั่วถึง

 

       โครงการในพระราชดำริของพระองค์นั้นล้วนมีมากมายใหญ่น้อยนานัปการซึ่งสร้างความสุขสบาย ยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นในทุก ๆ ภาคส่วน ทรงนำอาชีพศิลปกรรมมาสอนให้กับราษฎรที่ขาดรายได้ ราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ชาวเขาเผ่าต่างนำมาฝึกฝนจนชำนาญ จนสามารถสร้างผลงานที่วิจิตรบรรจงได้ประจักษ์สู่สายตาชาวโลก ทำให้ราษฎรนั้นมีรายได้เพื่อนำมาจุนเจือครอบครัวของตนได้อย่างไม่ขัดสน                           

 

       ด้านการศึกษา พระองค์ทรงทอดพระเนตรถึงความสำคัญด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก ที่ไหนที่การศึกษายังเข้ามาไม่ถึง การศึกษายังไม่มีคุณภาพ พระองค์ก็ทรงนำครูมาสอน นำรายได้ส่วนพระองค์มาจัดการเรียนการสอน นำมาเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กยากไร้ ไม่ว่าจะเป็นที่ทุรกันดารสักแค่ไหน พระองค์ก็ยังขึ้นเขาลงห้วยไปสอนหนังสือให้กับเด็ก ๆ จนทุก ๆ คนนั้นมีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับคนทั่ว ๆ ไป ซึ่งจะส่งผลต่อการเป็นรากฐานที่ดีของประเทศชาติต่อไป         

 

       พระองค์ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่พระองค์ปฏิบัติประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้แก่ราษฎร หลักธรรมคำสอนที่พระองค์ล้วนนำมาสั่งสอนราษฎรให้ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ดี ดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรมจริยธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา เพื่อความเจริญ และความสงบร่มเย็นของราษฎรในชาติบ้านเมืองตลอดไป   

                                                                                                                                                                             โครงการในพระราชดำริของพระองค์ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาตินั้นมีอยู่มากมายล้วนแล้วแต่สร้างประโยชน์ให้กับราษฎรไว้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเล โครงการสวนสัตว์เปิดภูเขียวที่พระองค์ทรงอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ต่าง ๆ ที่ใกล้สูญพันธุ์แล้ว โครงการป่ารักน้ำซึ่งพระองค์ทรงทอดพระเนตรถึงความสำคัญของป่าไม้ เวลาที่เกิดอุทกภัยป่าจะช่วยดูดซับน้ำไว้ ทำให้ราษฎรไม่เดือดร้อน อีกทั้งน้ำที่กักเก็บไว้ใต้ดินยังช่วยให้ป่าไม้เจริญเติบโต ทำให้ระบบนิเวศสมดุลมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาทั้งในทางตรงและทางอ้อม ทำให้ชาติบ้านเมืองของเรานั้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น สามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ในโลกได้          

 

       ในด้านการวางตัวของพระองค์นั้น พระองค์ทรงใกล้ชิดกับราษฎรอย่างไม่ถือเนื้อถือตัว ทรงรักใคร่ และห่วงใยดูแลราษฎรอย่างไม่มีช่องว่าง ในทุก ๆ ครั้งที่พระองค์จะเสด็จ เมื่อเหล่าราษฎรทราบข่าวก็จะเดินทางมาเป็นสิบเป็นร้อยกิโลเมตรเพื่อที่จะเดินทางมารับเสด็จพระองค์ เมื่อพระองค์เสด็จมาถึง ทรงตรัสกับราษฎรว่ามาคอยนานไหมจ๊ะ ” คำตรัสของพระองค์นั้นทำให้ราษฎรจากที่เดินทางมาไกลสักแค่ไหน ก็พลันหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง ด้วยกระแสพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่มีต่อราษฎรทุก ๆ คน อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  

               

       พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั้นเปรียบเสมือนดั่งสายฝนที่โปรยปรายความชุ่มฉ่ำมาหล่อเลี้ยงหัวใจของราษฎรได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ พระองค์ทรงมีพระคุณต่อผืนแผ่นดินไทยอย่างหาที่สุดมิได้ นั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงเหนือกว่าราชินีพระองค์ใดในโลกจะเสมอเหมือน และในฐานะที่ดิฉันเป็นเพียงประชาชนคนหนึ่งที่ได้เกิดมาพึ่งพระบารมีของพระองค์ ดิฉันก็จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม นำคำสั่งสอนของพระองค์มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ดิฉันจะทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และจะสำนึกในกระแสพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อแผ่นดินไทย และราษฎรภายในชาติทุกคน ดิฉันจะตอบแทนพระคุณของแผ่นดินโดยการเป็นลูกที่ดีของครอบครัว เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ และจะเป็นคนดีของแผ่นดินไทยตลอดไป

 

 

ด.ญ.สุลิตา  ปราบปัญจา   ม.๓/๑    โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ฝึกสอนโดย ครูน้ำฝน ทะกลกิจ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2015 เวลา 05:43 น.