หน้าหลัก พุทธศาสนา พระคาถาอาการะวัตตาสูต
พระคาถาอาการะวัตตาสูต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2009 เวลา 16:10 น.

ตั้งนะโม 3 จบ


เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเห วิหะระติ คิชฌะกูเฏ ปัพพะเต เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ สัพพะสัตตานัง พุทธะคุโณ ธัมมะคุโณ สังฆะคุโณ อายัสมา อานันโท อะนุรุทโธ สารีปุตโต โมคคัลลาโน อะหิทธิโก มะหานุภาเวนะ สัตตานัง เอตะทะโวจะฯ
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง อิติปิ โส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต อิติปิ โส ภะคะวา โลกะวิทู อิติปิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ อิติปิ โส ภะคะวา สัตถาเทวะ มะนุสสานัง อิติปิ โส ภะคะวา พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา ภะคะวาติฯ
พุทธะคุณะวัคโค ปะฐะโม
อิติปิ โส ภะคะวา อะภินิหาระปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา อุฬารัชฌาสะยะปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ปะนิธานะปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา มะหากะรุณาปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ญาณะปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ปะโยคะปาระมิ สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ยุติปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ชุตติปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา คัพภะโอกกันติปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา คัพภะฐิติปาระมิสัมปันโน
อะภินิหาระวัคโค ทุติโย
อิติปิ โส ภะคะวา คัพภะวุฏฐานะปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา คัพภะมะละ วิระหิตะปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา อุตตะมะติปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา คะติปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา อภิรูปะปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา สุวัณณะปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา มหาสิริปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา อาโรหะปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ปะริณาหะปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา สุนิฏฐะปาระมิสัมปันโน
คัพภะ วุฏฐานะวัคโค ตะติโย
อิติปิ โส ภะคะวา อะภิสัมโพธิปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา สีละขันธปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา สะมาธิขันธะปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ปัญญาขันธะปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ทะวัตติงสะมะหาปุริ สะลักขะณะ ปาระมิสัมปันโน
อะภิสัมโพธิวัคโค จะตุตโถ
อิติปิ โส ภะคะวา มะหาปัญญาปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา หาสะปัญญาปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ชะวะนะปัญญาปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ติกขะปัญญาปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจะจักขุปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา
อัฏฐาระสะพุทธะกะระปาระมิสัมปันโน
มะหาปัญญาวัคโค ปัญจะโม
อิติปิ โส ภะคะวา ทานะ ปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา สีละ ปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา เนกขัมมะ ปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ปัญญา ปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา วิริยะ ปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ขันติ ปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา สัจจะ ปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา อะธิฏฐานะ ปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา เมตตา ปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา อุเปกขา ปาระมิสัมปันโน
ปาระมิวัคโคฉัฏโฐ
อิติปิ โส ภะคะวา ทะสะปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ทะสะอุปะปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ทะสะปะระมัตถะปาระมิ สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา สะมะติงสะปาระมิ สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ตังตังฌานะฌานังคะปาระมิ สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา อะภิญญาณะปาระมิ สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา สะติปาระมิ สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา สะมาธิปาระมิ สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา วิมุตติปาระมิ สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา วิมุตติญาณะปาระมิสัมปันโน
ทะสะปาระมิวัคโค สัตตะโม
อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะวิปัสสะนา วิชชา ปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา มะโน มะยิทธิวิชชา ปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา อิทธิวิชชา ปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ทิพพะโสตะวิชชาปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ปะระจิตตะวิชชา ปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ปุพเพนิวาสานุสสะติวิชชา ปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ทิพพะจักขุวิชชา ปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา จะระณะวิชชา ปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะธัมมะ วิชชา ปาระมิสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา อะนุปุพพะวิหาระ ปาระมิสัมปันโน
วิชชาวัคโค อัฏฐะโม
อิติปิ โส ภะคะวา ปะริญญาณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปะหานะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สัจฉิกิริยา ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ภาวะนา ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปะริญญาปะหานะ สัจฉิกิริยาภาวะนา ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา จะตุธัมมะสัจจะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปะฏิสัมภิทาญาณะ ปาระมิสัมปันโน
ปะริญญาณะวัคโค นะวะโม
อิติปิ โส ภะคะวา โพธิปักขิยะมมะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สะติปัฏฐานะปัญญา ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สัมมัปปะธานะปัญญา ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อิทธิปาทะปัญญา ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อินทรียะปัญญา ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พะละปัญญา ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา โพชฌังคะปัญญา ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อัฏฐังคิกะมัคคะธัมมะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา มหาปุริสะสัจฉิกิริยา ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะนาวะระณะวิโมกขะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะผละละวิมุตติ ปาระมิสัมปันโน
โพธิปักขิยะวัคโค ทะสะโม
อิติปิ โส ภะคะวา ทะสะพะละญาณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ฐานาฐานะญาณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วิปากะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สัพพัตถะคามินีปะฏิปะทา ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา นานาธาตุญาณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา นานาทิมุตติกะญาณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อินทรียะ ปะโรปะริ ยัตติ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา นิโระวะวุฏฐานะญาณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปุพเพนิวาสานุสสะติญาณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา จุตูปะปาตะญาณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อาสะวักขะยะญานะ ปาระมิสัมปันโน
ทะสะพะละญาณะวัคโค เอกาทะสะโม
อิติปิ โส ภะคะวา โกฏิสะหัสสานัง ปะโกฏิ สะหัสสานัง หัตถีนังพะละธะระ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปุริสะโกฏิ ทะสะ สะหัสสานัง พะละธะระปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจะจักขุ ญาณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะกะญาณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สีละคุณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา คุณะปาระมิสะมาปัตติ ปาระมิสัมปันโน
กายะพะละวัคโค ทะวาทะสะโม
อิติปิ โส ภะคะวา ถามะพะละ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ถามะพะละญาณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พะละ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พะละญาณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปุริสะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะตุละยะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ญาณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อุสสาหะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา คะเวสีญาณะ ปาระมิสัมปันโน
ถามะพะละวัคโค เตระสะโม
อิติปิ โส ภะคะวา จะริยา ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา จะริยาญาณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา โลกัตถะจะริยา ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา โลกัตถะจะริยาณาณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ญาตัตถะจะริยา ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ญาตัตถะจะริยาญาณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พุทธะจะริยา ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พุทธะจะริยาณาณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ติวิธะจะริยา ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปาระมิอุปปาระมิปะระมัตถะ ปาระมิสัมปันโน
จริยาวัคโค จะตุททะสะโม
อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจุปาทานักขันเธสุ อะนิจจะลักขะณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจุปาทานักขันเธสุ ทุกขะ ลักขะณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจุปาทานักขันเธสุ อะนัตตะลักขะณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อายะตะเนสุ ติลักขะณะญาณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อัฏฐาระสะธาตสุ ติลักขะณะปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วิปะริณามะ ลักขะณะปาระมิสัมปันโน
ลักขะณะวัคโค ปัณณะระสะโม
อิติปิ โส ภะคะวา คะตัฏฐานะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา คะตัฏฐานะ ญาณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วุสิตะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วุสิตะ ญาณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สิกขา ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สิกขา ญาณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สังวะระ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สังวะระ ญาณะ ปาระมิสัมปันโน
คะตัฏฐานะวัคโค โสฬะสะโม
อิติปิ โส ภะคะวา พุทธะปะเวณิ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พุทธะปะเวณิ ญาณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะกะปาฏิหาริยะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะกะปาฏิหาริยะ ญาณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา จะตุพรัมมะวิหาระ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะนาวะระณะ ญาณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะปะริยันตะ ญาณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สัพพัญญุตะ ญาณะ ปาระมิสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา จะตุวีสะติโกฏิสะตะวะชิระ ญาณะ ปาระมิสัมปันโน
ปะเวณิวัคโค สัตตะระสะโม

 

Facebook Like Box

ออนไลน์

เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้236
mod_vvisit_counterเมื่อวาน618
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้2125
mod_vvisit_counterเดือนนี้854
mod_vvisit_counterทั้งหมด6127809