คำถวายธูปเทียนบูชาพระ พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2009 เวลา 16:28 น.

     อิมานิ มะยัง ภันเต ทีปะธูปะปุปผะวะรานิ


ระตะนัตตะยัสเสวะ อะภิปูเชมะ


อัมหากัง ระตะนัตตะยัสสะ ปูชา ทีฆะรัตตัง


หิตะสุขาวะหา โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา


(ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาธูปเทียน

และดอกไม้อันประเสริฐเหล่านี้ แก่พระรัตนตรัย ขอจงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์สุข

แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน เพื่อให้ถึงซึ่งนิพพานที่ซึ่งสิ้นอาสวะกิเลสเทอญ)