คาถาพระยาไก่เถื่อน พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2009 เวลา 10:31 น.

ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร ( สุก  ไก่เถื่อน )

    เวทาสากุ  กุสาทา  เว           ทายะสาตะ  ตะสายะทา

สาสาทิกุ  กุทิสาสา                  กุตะกุภู  ภูกุตะกุ