พระคาถาข่ายเพชรพระพุทธเจ้า พิมพ์
เขียนโดย ภาษาสยาม   
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2009 เวลา 23:38 น.

        พระคาถาธรณีปริตรนี้  เป็นคาถาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระราชทานให้แก่พระอานนท์มหาเถระ  เมื่อผู้ใดได้บริกรรมพระคาถานี้

จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวล  ได้บรรลุความสุขในชาตินี้และชาติหน้า

หมู่เทพยดามาประชุมป้องกันสรรพภัยอันตรายทุกเมื่อ  เมื่อเกิดเจ็บไข้

ให้ใช้เสกน้ำมนต์รดอาบหายแล  พระคาถานี้บริกรรมในสถานใด

ภูติผีปีศาจดุร้ายมิอาจเข้าไปกล้ำกลายได้

        ชาโล  มหาชาโล ชาลัง  มหาชาลัง  ชาลิเต  มหาชาลิเต

ชาลิตัง  มหาชาลิตัง  มุตเต  มุตเต  สัมปัตเต  มุตตัง มุตตัง

สัมปัตตัง  สุตัง  คะมิติ  สุตัง  คะมิติ  มัคคะยีติ  ทิฏฐิลา

ทัณฑะลา  มัณฑะลา  โรคิลา  กะระลา  ทุพพะลา  ริตติ ริตติ

กิตติ  กิตติ  มิตติ  มิตติ  จิตติ  จิตติ  มุตติ  มุตติ  จุตติ  จุตติ

ธาระณี  ธาระณีติ  อิทัง  ธาระณะ  ปะริตตัง ฯ