หน้า 8 จากทั้งหมด 8

Re: น้ำฟ้า..ปัณณ์รัก..นวนิยายไทย..นวนิยายเสียง..ข่าวสารการเข

โพสต์เมื่อ: ศุกร์ 03 ก.ย. 2021 12:36 pm
โดย น้ำฝน ทะกลกิจ
นิยายเสียง เรื่องสั้น สัญญาใจ

Re: น้ำฟ้า..ปัณณ์รัก..นวนิยายไทย..นวนิยายเสียง..ข่าวสารการเข

โพสต์เมื่อ: อาทิตย์ 02 ต.ค. 2022 10:48 am
โดย admin
ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์

๑. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้ได้รับการเสนอชื่อในประเด็นต่อไปนี้

(๑) ลักษณะการสอนและการจัดการเรียนรู้ของครูสามารถนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของลูกศิษย์ให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยปฏิบัติต่อลูกศิษย์ทุกคนอย่างสม่ำเสมอตลอดชีวิตความเป็นครู

(๒) ผลการสอนและการจัดการเรียนรู้ท าให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านการเรียนการอาชีพ และการดำเนินชีวิต

- (๓) มีจิตวิญญาณความเป็นครู รักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีความรัก เมตตา เอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่ลูกศิษย์โดยเสมอมา อบรม ฝึกฝน เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ดีงามแก่ลูกศิษย์อย่าง เต็มความสามารถ เน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์อย่างถ้วนหน้า

(๔) มีพฤติกรรมที่ดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์และเพื่อนครู

(๕) ได้รับการยกย่องจากลูกศิษย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชาในอดีตและปัจจุบัน เพื่อนครู ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน

๓.๓ ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณูปการต่อการศึกษา

๑. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้ได้รับการเสนอชื่อในประเด็นต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติงานสอนหรือจัดการเรียนรู้ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ไม่ย่อท้อต่อข้อจำกัดและความ
ยากลำบาก

(๒) ค้นคว้า พัฒนาการสอนหรือจัดการเรียนรู้ ในส่วนที่รับผิดชอบ และนำไปปฏิบัติได้จริง

(๓) มีความแตกฉาน ทั้งในเนื้อหา ความรู้ มีองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือผลงานที่มีคุณภาพ สามารถนำไปเผยแพร่ในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

(๔) มีผลงานเป็นแบบอย่าง ได้รับการยอมรับ และนำไปขยายผลอย่างกว้างขวาง ผลงานที่เกิดขึ้นสามารถเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครู และนำไปปฏิบัติได้จริง