พระพิจารณ์พาณิชย์ (พิจารณ์ ปัณยวณิช) ต้นตระกูลปัณยวณิช

เรื่องราวของอาณาจักรล้านนา

พระพิจารณ์พาณิชย์ (พิจารณ์ ปัณยวณิช) ต้นตระกูลปัณยวณิช

โพสต์โดย ภาษาสยาม » จันทร์ 14 เม.ย. 2014 1:07 pm

untitled.jpg
untitled.jpg (5.08 KiB) เปิดดู 36643 ครั้ง

พระพิจารณ์พาณิชย์ ต้นตระกูล ปัณยวณิช นามสกุลที่ได้รับพระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖


พระพิจารณ์พาณิชย์ (พิจารณ์ ปัณยวณิช) ต้นตระกูล ปัณยวณิช
อดีตครูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ครูในข้าราชการพลเรือน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ช่วยอธิบดี กรมสหกรณ์ ทบวงเกษตราธิการ กระทรวงเศรษฐการ(กระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบัน)อธิบดีกรมสหกรณ์ กระทรวงเกษตราธิการ กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.) คณบดีคนแรกของคณะสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปัจจุบันคือคณะเศรษฐศาสตร์) ผู้ริเริ่มจัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพ จำกัด ฯลฯ

ลิงก์ นามสกุลพระราชทานจากเว็บไซต์ วังพญาไท http://www.phyathaipalace.org/%E0%B8%99 ... amepo.html

พระพิจารณ์พาณิชย์ เกิดวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๓๓ บิดาชื่อ ชม มารดาชื่อ นกแก้ว ปู่ชื่อ ปั้น สมรสกับ นางพิจารณ์พาณิชย์ (ยิ้ม ปัณยวณิช) เกิด ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๔๓๘

พระพิจารณ์พาณิชย์ (ชื่อเดิม พิจารณ์ ปัณยวณิช) ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนพิจารณ์พาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๕๙ เลื่อนเป็นหลวงพิจารณ์พาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๔๖๒ และพระพิจารณ์พาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๖๗ ตามลำดับ

ได้เคยดำรงตำแหน่งเจ้ากรมชั้น ๒ กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ (เมษายน ๒๔๗๒ - มีนาคม ๒๔๗๔) ผู้ช่วยนายทะเบียนสหกรณ์ กระทรวงเกษตรพาณิชยการ (เมษายน ๒๔๗๕ - พฤษภาคม ๒๔๗๗) ผู้ช่วยอธิบดีกรมสหกรณ์ ทบวงเกษตราธิการ กระทรวงเศรษฐการ (มิถุนายน ๒๔๗๗ - กุมภาพันธ์ ๒๔๘๕) รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมสหกรณ์ กระทรวงเกษตราธิการ (กุมภาพันธ์ ๒๔๘๕ - พฤษภาคม ๒๔๘๕) อธิบดีกรมสหกรณ์ กระทรวงเกษตร (พฤษภาคม ๒๔๘๕ - ธันวาคม ๒๔๙๒) และลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุสูงอายุเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๓

คณะสหกรณ์เป็น ๑ ใน ๔ คณะแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย พระพิจารณ์พาณิชย์ได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เปลี่ยนชื่อเป็นคณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์สหกรณ์) เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๘๖ ลาออกเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๐๖ รวมเวลาดำรงตำแหน่งคณบดี ๒๐ ปี ปัจจุบันในมหาวิทยาลัยมีอาคารชื่อ อาคารพิจารณ์พาณิชย์ หรือ อาคาร ๒ อยู่ในคณะเศรษฐศาสตร์ เปิดป้ายตึกในวันอังคาร ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐


พระพิจารณ์พาณิชย์ ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ในวัย ๘๘ ปี วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๑ พระราชทานเพลิงศพ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๑ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร


ข้อมูลเพิ่มเติม

- พระพิจารณ์พาณิชย์เคยเป็นครูสอนในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอยู่ระยะหนึ่ง

- ในปี พ.ศ.๒๔๖๕ พระพิจารณ์พาณิชย์ขณะเป็นหลวงพิจารณ์พาณิชย์ได้ตามเสด็จพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาการสหกรณ์ไทย ซึ่งขณะนั้นทรงรับตำแหน่งเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ ออกไปดูงานสหกรณ์ที่ประเทศพม่าและอินเดียเป็นเวลา ๕ เดือนเศษ พร้อมด้วยมิสเตอร์เลอเมย์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษา และหลวงประกาศสหกรณ์ ทั้งนี้ตามคำสั่งของสภานายกแห่งสภาเผยแผ่พาณิชย์

นามสกุล ปัณยวณิช เป็นนามสกุลพระราชทาน โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กษัตริย์พระองค์ที่ ๖ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ลำดับที่ ๑๒๕๔ (เรียงลำดับตัวอักษร) ปัณยวณิช เขียนเป็นภาษาโรมันว่า Panya^vanija ในเว็บไซต์พระราชวังพญาไทกล่าวถึงว่า ได้ทรงพระราชทานแก่ รองเสวกตรีซุ่นเฮง ครูในโรงเรียนข้าราชการพลเรือน (ปู่ชื่อนายปั้น เป็นพ่อค้า)

ปัจจุบันผู้ใช้นามสกุล ปัณยวณิช แบ่งเป็น ๒ สาย

๑.ลูกหลานสายตรงพระพิจารณ์พาณิชย์ อันเกิดจากบุตรและบุตรี ซึ่งแต่เดิมมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร

๒.ญาติฝ่ายภริยาของพระพิจารณ์พาณิชย์ "ขุนวรรณการพินิจ" น้องชายของภริยาพระพิจารณ์ได้ขออนุญาตใช้นามสกุล ต่อมา นามสกุล ปัณยวณิช สายขุนวรรณการพินิจก็มีลูกหลานสืบนามสกุลจำนวนหลายคน

ในส่วนของลูกหลานสายตรงนั้น พระพิจารณ์พาณิชย์มีบุตร ธิดา ดังนี้ คุณสุนิด คุณวรี คุณนิธิ คุณภัทรา คุณธนา คุณหริ คุณพิดดี ธิดาทั้งห้าแต่งงานและใช้นามสกุลสามี ส่วนบุตร บุตรคนแรกถึงแก่กรรมตั้งแต่ยังหนุ่ม ไม่มีผู้สืบสกุล บุตรคนที่๒ มีบุตรชาย ๑ คน ซึ่งบุตรชายมิได้แต่งงาน (ต่อมาเปลี่ยนไปใช้นามสกุลมารดาคือ ณ ระนอง) ต่อมา คุณฉัตรณรงค์ วงศ์ทิพย์ ได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลมารดา คือ คุณวรี ปัณยวณิช (ธิดาคนโตของพระพิจารณ์) เป็น นายฉัตรณรงค์ ปัณยวณิช

178463_resize.jpg
178463_resize.jpg (60.17 KiB) เปิดดู 30800 ครั้ง


มีเรื่องเล่าถึงการรับราชการด้วยความซื่อสัตย์ของพระพิจารณ์พาณิชย์ว่า ขณะที่เดินทางไปราชการต่างประเทศโดยทางเรือได้เกิดอุบัติเหตุเรือแตก พระพิจารณ์พาณิชย์เป็นผู้รักษาหีบกำปั่นใส่เงินโดยลอยคออยู่กลางทะเล ต่อมาเมื่อรอดชีวิตกำปั่นเงินนั้นก็ยังอยู่รอดปลอดภัยกลับสู่การเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน จึงนับได้ว่าพระพิจารณ์พาณิชย์เป็นข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์สมควรนำไปเป็นแบบอย่าง
บาดแผลเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ภาษาสยาม
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 1181
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:43 pm

Re: พระพิจารณ์พาณิชย์

โพสต์โดย ภาษาสยาม » จันทร์ 14 เม.ย. 2014 1:19 pm

คุณพระพิจารณ์พาณิชย์ ร่วมกับนายคำ ด้วงวงค์
ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีมงคลสมรสคุณฉัตรณรงค์ วงศ์ทิพย์ และคุณกัณหา สืบสี
๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๙ ณ ราชนาวีสโมสร

WP_20140413_052_resize.jpg
WP_20140413_052_resize.jpg (21.65 KiB) เปิดดู 36641 ครั้ง


โดยคุณฉัตรณรงค์ เป็นหลานตา ของพระพิจารณ์
บาดแผลเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ภาษาสยาม
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 1181
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:43 pm

Re: พระพิจารณ์พาณิชย์

โพสต์โดย ภาษาสยาม » จันทร์ 14 เม.ย. 2014 3:47 pm

ในภาพพระพิจารณ์พาณิชย์(พิจารณ์ ปัณยวณิช)กำลังรดน้ำคู่บ่าวสาว (ท่านเป็นคุณตาของเจ้าบ่าว)
WP_20140413_046(1)_resize.jpg
WP_20140413_046(1)_resize.jpg (56.36 KiB) เปิดดู 36641 ครั้ง
บาดแผลเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ภาษาสยาม
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 1181
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:43 pm

Re: พระพิจารณ์พาณิชย์

โพสต์โดย ภาษาสยาม » จันทร์ 14 เม.ย. 2014 4:37 pm

เจ้าบ่าว-เจ้าสาวและญาติฝ่ายเจ้าบ่าว
ประกอบด้วยคุณแม่วรี ปัณยวณิช แม่เจ้าบ่าว พี่ชาย และน้องชายพร้อมด้วยภรรยา

WP_20140413_048(1)_resize.jpg
WP_20140413_048(1)_resize.jpg (56.95 KiB) เปิดดู 36641 ครั้ง
บาดแผลเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ภาษาสยาม
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 1181
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:43 pm

Re: พระพิจารณ์พาณิชย์

โพสต์โดย ภาษาสยาม » จันทร์ 27 พ.ย. 2017 9:20 pm

พระพิจารณ์พาณิชย์และภริยา ในอดีตนั้นจะเขียนชื่อท่านว่า นางพิจารณ์พาณิชย์ (ยิ้ม ปัณยวณิช)
24068143_1078682678935548_2010683323302530517_n.jpg
24068143_1078682678935548_2010683323302530517_n.jpg (60.26 KiB) เปิดดู 36037 ครั้ง
บาดแผลเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ภาษาสยาม
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 1181
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:43 pm

Re: พระพิจารณ์พาณิชย์

โพสต์โดย ภาษาสยาม » จันทร์ 27 พ.ย. 2017 9:24 pm

บุตรีของพระพิจารณ์พาณิชย์
24098809_559268634416380_490547170_n.jpg
24098809_559268634416380_490547170_n.jpg (35.55 KiB) เปิดดู 36037 ครั้ง

บนสุดคือ คุณวรี ล่างซ้ายคุณภัทรา ขวาคุณนิธิ ปัณยวณิช
บาดแผลเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ภาษาสยาม
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 1181
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:43 pm

Re: พระพิจารณ์พาณิชย์

โพสต์โดย ภาษาสยาม » จันทร์ 27 พ.ย. 2017 9:35 pm

คุณย่าธนา(ย่าหนุน) นั่งอยู่ตรงกลางระหว่างอาหนูกับอาอึ่ง ซึ่งเป็นลูกสาวของคุณย่าภัทร
24019782_559268714416372_1862854037_n_resize.jpg
24019782_559268714416372_1862854037_n_resize.jpg (138.99 KiB) เปิดดู 36037 ครั้ง

ปัจุจบันย่าหนุนอายู ๙๖ ปี ใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดราชบุรี
ขอขอบพระคุณภาพความทรงจำดีๆจากอาอึ่งค่ะ
บาดแผลเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
ภาษาสยาม
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 1181
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:43 pm

Re: พระพิจารณ์พาณิชย์

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » จันทร์ 16 มี.ค. 2020 6:45 pm

งานบำเพ็ญกุศลศพ คุณย่าหนุน นางธนา ปัณยวณิช
วันที่ ๕ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ วัดตรีทศเทพวรวิหาร
25741_resize.jpg
25741_resize.jpg (67.91 KiB) เปิดดู 31775 ครั้ง

สมาชิกครอบครัวรุ่นหลานของพระพิจารณ์พาณิชย์
89996840_resize.jpg
89996840_resize.jpg (74.21 KiB) เปิดดู 31775 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1141
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: พระพิจารณ์พาณิชย์

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » จันทร์ 16 มี.ค. 2020 7:00 pm

ลูกๆหลานๆได้รวมตัวกัน
88253803_resize.jpg
88253803_resize.jpg (54.18 KiB) เปิดดู 31774 ครั้ง

ถ่ายภาพกับป้าอุ๋ย ภรรยาลุงต้อย และป้าป้อม ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงคุณหญิงไธวดี ดุลยจินดา (ลูกสาวคนโตของย่าหนุน)
2020030_resize.jpg
2020030_resize.jpg (66.4 KiB) เปิดดู 31775 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 1141
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: พระพิจารณ์พาณิชย์

โพสต์โดย admin » พุธ 08 ก.ค. 2020 10:04 pm

บัตรประชาชนในยุคนั้น ออกโดยเขตปทุมวัน พ.ศ.๒๕๙๖
prapijarn (3)_resize.jpg
prapijarn (3)_resize.jpg (80.38 KiB) เปิดดู 30797 ครั้ง

prapijarn (2)_resize.jpg
prapijarn (2)_resize.jpg (75.75 KiB) เปิดดู 30797 ครั้ง
ไฟล์แนป
prapijarn (1)_resize.jpg
prapijarn (1)_resize.jpg (72.43 KiB) เปิดดู 30796 ครั้ง
ภาษาสยาม "งดงามความเป็นไทย"
ภาพประจำตัวสมาชิก
admin
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 309
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:28 pm

Re: พระพิจารณ์พาณิชย์

โพสต์โดย admin » พุธ 08 ก.ค. 2020 10:15 pm

ภายในเรือยนต์เกษตร๒ ขณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๓
สุภาพสตรีผู้ควบคุมพวงมาลัยคือ MS.Josephine Faulkner เลขานุการของผู้แทนคณะกรรมการธนาคารโลก
prapijarn (5)_resize.jpg
prapijarn (5)_resize.jpg (64.26 KiB) เปิดดู 30416 ครั้ง

prapijarn (6)_resize.jpg
prapijarn (6)_resize.jpg (43.62 KiB) เปิดดู 30416 ครั้ง

ถ่ายภาพโดย MR.Greham S.Quale
พระพิจารณ์พาณิชย์และคณะ(ไม่ทราบว่ากลุ่มไหน)
prapijarn (7)_resize.jpg
prapijarn (7)_resize.jpg (53.93 KiB) เปิดดู 30416 ครั้ง
ภาษาสยาม "งดงามความเป็นไทย"
ภาพประจำตัวสมาชิก
admin
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 309
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:28 pm

Re: พระพิจารณ์พาณิชย์

โพสต์โดย admin » พุธ 08 ก.ค. 2020 10:22 pm

บัตรประจำตัวข้าราชการ "พระพิจารณ์พาณิชย์" ตำแหน่งอธิบดีกรมสหกรณ์
prapijarn (11)_resize.jpg
prapijarn (11)_resize.jpg (61.52 KiB) เปิดดู 30416 ครั้ง

น่าจะเป็นปกใส่บัตร
prapijarn (10)_resize.jpg
prapijarn (10)_resize.jpg (55.47 KiB) เปิดดู 30416 ครั้ง
ภาษาสยาม "งดงามความเป็นไทย"
ภาพประจำตัวสมาชิก
admin
Administrator
Administrator
 
โพสต์: 309
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 06 ก.ค. 2008 9:28 pm

ต่อไป

ย้อนกลับไปยัง ร้อยเรื่องเมืองล้านนา

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: Google [Bot] และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron