หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ทดสอบความรู้ "ประวัติศาสตร์ล้านนา"

โพสต์เมื่อ: อาทิตย์ 01 พ.ย. 2015 8:00 pm
โดย น้ำฟ้า
คำถามชุดที่ ๑


๑. ก่อนกำเนิดเวียงหริภุญไชย พบร่องรอยว่าเคยมีชุมชนอยู่แล้ว ชุมชนที่ว่าคือชุมชนของเชื้อสายใด

๒. เมืองใดในล้านนาที่สันนิษฐานว่าเคยมีฐานะเป็นนครรัฐเช่นเดียวกับหริภุญไชย


๓. เมืองใดซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองแพร่เคยมีชื่อว่า “กุกกุฏไก่เอิก” หรือ “เมืองไก่ขัน”

๔. ในอดีต “เมืองปัว” จังหวัด น่าน มีชื่อเรียกว่าอย่างไร


๕. ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนามีพระนามว่าอย่างใด อยู่ในราชวงศ์ใด

๖. ก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่ปฐมกษัตริย์ล้านนาได้สร้างเมืองใดขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา


๗. นักประวัติศาสตร์ได้คำนวณวันที่สร้างเมืองเชียงใหม่ว่าตรงกับวันเดือนปีใด

๘. หนองบัวโบราณ หนองน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเชียงใหม่ ที่หมดสภาพการเป็นหนองน้ำไปแล้ว มีชื่อเรียกว่าอย่างไร (อยู่บริเวณน้ำแม่ข่า)


๙. ในอดีตประตูช้างเผือกมีชื่อเรียกว่าอย่างไร

๑๐. มีการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๘ ของโลกขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด


๑๑. ในรัชสมัยพระเจ้าติโลกราชมีขุนนาง ซึ่งเป็นเจ้านายเชื้อพระวงศ์ที่มีความเก่งกล้าสามารถในการรบจนเป็นที่เลื่องลือ คือ...

๑๒. ล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าในรัชสมัยของกษัตริย์องค์ใด


๑๓. หลังพญาเมกุคิดกบฏไม่ยอมทำตามคำสั่งพม่า พม่าได้จับตัวไปหงสาวดีและแต่งตั้งผู้ใดครองเมืองเชียงใหม่แทน

๑๔. หลังตกเป็นเมืองขึ้นของพม่ายาวนานสองร้อยกว่าปี ผู้ใดที่เป็นผู้นำการฟื้นม่าน(แข็งเมืองต่อพม่า)แล้วหันมาสวามิภักดิ์ต่อสยาม


๑๕. เมืองแม่ฮ่องสอนถูกสถาปนาขึ้นในสมัยใด ใครเป็นเจ้าเมืองคนแรก


๑๖. ในการปฏิรูปการปกครองจากเมืองประเทศราชมาเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล ล้านนาถูกเรียกว่าอย่างไร

๑๗. ก่อนหน้าที่จะย้ายสุสานเจ้านายไปยังวัดสวนดอก เชียงใหม่ สุสานดังกล่าวเคยตั้งอยู่ที่ใด


๑๘. กำแพงเมืองเชียงใหม่ถูกรื้อออกครั้งแรก (ด้านตะวันออกบริเวณวัดดอกคำ) ด้วยเหตุใด

๑๙. ก่อนที่จะย้ายเสาอินทขีลไปประดิษฐานที่วัดเจดีย์หลวง เสาอินทขีลเคยตั้งอยู่ที่วัดใดตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมืองเชียงใหม่


๒๐. ในพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่มีการบูชาสิ่งใดบ้าง

Re: ทดสอบความรู้ "ประวัติศาสตร์ล้านนา"

โพสต์เมื่อ: อาทิตย์ 01 พ.ย. 2015 8:00 pm
โดย น้ำฟ้า
เฉลย

๑. ชาวลัวะ
๒. นครเขลางค์
๓. เมืองลอง จังหวัดแพร่
๔. รัฐกาว
๕. พญามังราย ราชวงศ์มังราย
๖. เวียงกุมกาม
๗. ๑๒ เมษายน พ.ศ.๑๘๓๙
๘. หนองบัวเจ็ดกอ
๙. ปะตูหัวเวียง
๑๐. พระเจ้าติโลกราช
๑๑. หมื่นด้งนคร
๑๒. พญาเมกุ
๑๓. พระนางวิสุทธิเทวี
๑๔. เจ้าเจ็ดตน นำโดย พระเจ้ากาวิละ
๑๕. สมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าเมืองคนแรกคือ พระยาสิงหนาทราชา
๑๖. มณฑลพายัพ
๑๗. กาดหลวง
๑๘. ทำสนามเด็กเล่น
๑๙. วัดสะดือเมือง (วัดอินทขีล บริเวณหลังพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์)
๒๐. บูชาทิศทั้ง ๘ สะดือเมือง อินทขีล ไม้ยาง กุมภัณฑ์ และประตูเวียง ๕ แห่ง