การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ

แสดงความคิดเห็นต่างๆ

การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ

โพสต์โดย น้ำฟ้า » ศุกร์ 01 พ.ย. 2013 4:24 am

ชื่อรายงานเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ตัวประกอบของจานวนนับ

สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้รายงาน นายวรพันธ์ บัวผัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ปี 2556

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ตัวประกอบของจานวนนับ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ตัวประกอบของจานวนนับ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ตัวประกอบของจานวนนับ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ตัวประกอบของจานวนนับ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง(มานะราษฎร์บารุง) เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จานวน 32 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ตัวประกอบของจานวนนับ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ตัวประกอบของจานวนนับ วิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ตัวประกอบของจานวนนับ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 หาความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบ ค่าสถิติแบบที (t - test)

ผลการศึกษาพบว่า

1. บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ตัวประกอบของจานวนนับ ทั้ง 4 เล่ม จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.66 คิดเป็นร้อยละ 81.64 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 และจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.81 คิดเป็นร้อยละ 82.71 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.88 หรือเทียบได้กับ 81.64/82.71

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ตัวประกอบของจานวนนับ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ตัวประกอบของจานวนนับ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ตัวประกอบของจานวนนับ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ตัวประกอบของจานวนนับ
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
ผู้หญิงธรรมดา..แต่ใจมันด้านชาผู้ชาย
ภาพประจำตัวสมาชิก
น้ำฟ้า
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 782
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 11 ก.ค. 2008 10:19 am

ย้อนกลับไปยัง ความคิดเห็นทั่วไป

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron