เชียงใหม่ในอดีต..ภาพเก่าเล่าความหลัง โดย น้ำฟ้า

เรื่องราวของอาณาจักรล้านนา

Re: เชียงใหม่ในอดีต..ภาพเก่าเล่าความหลัง โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » พุธ 22 พ.ค. 2019 7:28 pm

ป้อมกำแพงดินด้านหลังโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเจียงใหม่ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๖

86124.jpg
86124.jpg (53.33 KiB) เปิดดู 1232 ครั้ง


หากเดินเข้าไปในบริเวณกำแพงเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน จะเห็นภาพของต้นไม้ คูน้ำ กำแพงเมืองและถนนที่ทอดยาวโอบล้อมเมืองไว้ เป็นภาพที่ก่อให้เกิดความสบายตาและสงบร่มรื่นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็นๆ ดูเหมือนว่าจะเป็นภาพที่แตกต่างจากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่อายุ ๗๐ – ๘๐ ปี ที่เล่าว่าเมื่อตอนที่ยังเป็นเด็ก บริเวณกำแพงเมืองมีสภาพทรุดโทรม บางส่วนมีหญ้ารกปกคลุม และบางส่วนพังทลาย ถนนริมกำแพงเมืองด้านในเป็นเพียงทางเดินแคบๆ ส่วนถนนริมคูเมืองด้านนอกแคบมากขนาดคนเดินสวนกันได้เท่านั้น เกวียนไม่สามารถเดินผ่านได้ ผู้คนมักไม่กล้าเดินผ่านเพราะเปลี่ยวมาก มีหลักฐานว่าตั้งแต่ปี ๒๕๐๘ เป็นต้นมาทางเทศบาลได้เริ่มบูรณะประตูเมืองและแจ่งเมืองให้ดูเป็นระเบียบดังที่เห็นในปัจจุบัน

ในปัจจุบันกำแพงเมืองเชียงใหม่มี ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นกำแพงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่อด้วยอิฐมีขนาดกว้าง ๙๐๐ วา ยาว ๑,๐๐๐ วา อีกส่วนเป็นกำแพงดินที่โอบล้อมเมืองตั้งแต่บริเวณถนนท่าแพใกล้วัดบุพพารามทอดยาวไปจนถึงโรงพยาบาลสวนปรุง

ในบริเวณมุมกำแพงเมืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคนเมืองเรียกว่า แจ่ง แต่ละแจ่งมีชื่อเรียกดังนี้ คือ แจ่งหัวรินที่ถนนห้วยแก้วตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม แจ่งศรีภูมิตรงข้ามวัดชัยศรีภูมิ วัดนี้เดิมชื่อวัดพันตาเกิ๋น เนื่องจากมีเรื่องเล่าว่าคูเมืองตรงนี้ลึกมาก ต้องใช้บันไดไม้ไผ่ยาวถึง ๑,๐๐๐ ข้อ จึงจะสามารถหยั่งถึงพื้นได้ คนเมืองเรียกบันไดไม้ไผ่ว่าเกิ๋น จึงเรียกวัดนี้ว่าวัดพันตาเกิ๋น แจ่งขะต๊ำ ใกล้ๆ กับวัดพวกช้าง ขะต๊ำ” หมายถึงเครื่องมือจับปลาประเภทหนึ่ง ซึ่งแต่เดิมบริเวณนี้ปลาชุกชุม ผู้คนมักจะมาดักปลาโดยใช้ ขะต๊ำ” ในบริเวณนี้จึงได้ชื่อว่าแจ่งขะต๊ำ แจ่งกู่เฮืองตรงกันข้ามโรงพยาบาลสวนปรุง

กำแพงเมืองแต่ละด้านจากแจ่งสู่แจ่ง เจาะช่องประตูเป็นทางเข้าออกเมืองดังนี้ จากแจ่งหัวรินถึงแจ่งศรีภูมิมีประตูช้างเผือก จากแจ่งศรีภูมิถึงแจ่งขะต๊ำมีสองประตูคือ ประตูช้างม่อยและประตูท่าแพ จากแจ่งขะต๊ำถึงแจ่งกู่เฮือง มีสองประตูคือ ประตูเชียงใหม่และประตูสวนปรุง และจากแจ่งกู่เฮืองถึงแจ่งหัวรินมีประตูสวนดอก บริเวณประตูทั้ง ๖ ประตู มีจารึกลงยันต์และคาถาบนศิลาจารึกติดไว้ที่ทางเข้าออกประตู แต่ที่ประตูช้างม่อยหายไป ในขณะที่บางแห่งได้ทำคัดลอกขึ้นใหม่ เช่นที่ประตูสวนปรุงและประตูสวนดอก เป็นต้น
ทั้งด้านในและด้านนอกกำแพงเมืองแต่ละด้านมีถนนวิ่งผ่านโดยรอบ แต่ละถนนมีชื่อต่างกันดังนี้ จากแจ่งหัวรินถึงแจ่งศรีภูมิด้านในกำแพงเมือง เป็นถนนศรีภูมิ ด้านนอกเป็นถนนมณีนพรัตน์ จากแจ่งศรีภูมิถึงแจ่งขะต๊ำด้านในกำแพงเมือง เป็นถนนมูลเมือง ด้านนอกจากแจ่งศรีภูมิถึงประตูท่าแพ เป็นถนนชัยภูมิ จากประตูท่าแพถึงแจ่งขะต๊ำเป็นถนนคชสาร จากแจ่งขะต๊ำถึงแจ่งกู่เฮืองด้านในกำแพงเมือง เป็นถนนบำรุงบุรี ด้านนอกจากแจ่งขะต๊ำถึงประตูเชียงใหม่เป็นถนนราชเชียงแสน จากประตูเชียงใหม่ถึงแจ่งกู่เฮืองเป็นถนนช่างหล่อ และจากแจ่งกู่เฮืองถึงแจ่งหัวรินด้านในเป็นถนนอารักษ์ ด้านนอกเป็นถนนบุญเรืองฤทธิ์

ปรากฏหลักฐานในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ว่า กำแพงเมือง คูเมือง และประตูเมือง สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองเชียงใหม่ แต่มีการบูรณะซ่อมแซมต่อมาอีกหลายสมัย

เมื่อพญามังรายโปรดให้สร้างเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา พระองค์โปรดให้สร้างเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๑๐๐ วา ยาว ๑,๐๐๐ วา และโปรดให้ขุดคูรอบเวียง เข้าใจว่ากำแพงเมืองในสมัยนี้ยังเป็นกำแพงที่ทำด้วยดิน เนื่องจากการสร้างกำแพงด้วยอิฐนั้นมีหลักฐานว่า สร้างในสมัยพระเมืองแก้ว ที่พระองค์โปรดให้ ปั้นดินจักก่อเมฆเวียงเชียงใหม่ และ ในสมัยพระเจ้ากาวิละ เมื่อพระองค์กลับมาซ่อมแซมเมืองเชียงใหม่ ทรงโปรดให้...สร้างรั้วแปลงเวียงก่อเมกปราการ กำแพงเชิงเทิน หอป้อมบานประตูหื้อแน่นหนา มั่นคง ขุดร่องคือเอาน้ำเข้า เพื่อให้เป็นที่ขามแข็งทนทานแก่ข้าศึก...

สำหรับประตูเมืองเชียงใหม่นั้น เมื่อแรกสร้างเมืองเชียงใหม่ พญามังรายทรงมีดำริที่จะ ... แปงประตูห้าแห่ง... ซึ่งไม่พบหลักฐานว่าในสมัยพระองค์ได้มีการสร้างประตูเสร็จทั้งห้าแห่งหรือไม่ เนื่องจากตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวว่า ในสมัยพระเจ้าติโลกราช เชียงใหม่มีประตูเมือง ๖ประตู ซึ่งประตู ๒ แห่งได้สร้างในสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเจ้าติโลกราชตามลำดับ

ในสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกนโปรดให้สร้างประตูสวนแหเพื่อให้ความสะดวกแก่พระราชมารดาในการเสด็จไปควบคุมการก่อสร้างองค์เจดีย์หลวง ซึ่งในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมาเจดีย์องค์นี้สร้างยังไม่แล้วเสร็จ ที่ต้องเจาะประตูเพิ่มเพราะพระราชมารดาประทับอยู่ที่บ้านสวนแหด้านนอกกำแพงเมือง ซึ่งสันนิษฐานว่าตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่สวนปรุงในปัจจุบัน

ในสมัยพระเจ้าติโลกราชเมื่อพระองค์โปรดให้สร้างที่ประทับแห่งใหม่ ในบริเวณใกล้กับแจ่งศรีภูมิ จึงโปรดให้สร้างประตูศรีภูมิขึ้นอีกหนึ่งประตู เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

คนโบราณเชื่อว่าบริเวณประตูและแจ่งต่างๆ เป็นที่อยู่ของเทวดาอารักษ์ที่คอยดูแลรักษาเมืองและผู้คนให้มีความสุขและให้บ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์ เทวดาอารักษ์เหล่านี้เปรียบเสมือนศรีและขวัญของเมือง ชาวเมืองต้องทำพิธีบูชาผีและอารักษ์เมืองทุกปี และในทางกลับกันหากต้องการทำลายเมือง วิธีหนึ่งคือการทำลายศรีและขวัญเมือง ด้วยการทำขึดบริเวณประตูเมือง ซึ่งเป็นที่สิงสถิตย์ของเทวดาอารักษ์เมือง เหมือนเช่นในสมัยพระเจ้าติโลกราช ทางอาณาจักรอยุธยาได้ส่งคนมาทำลายศรีและขวัญเมืองด้วยการทำคุณไสยนำไหใส่ยา (ของที่ไม่เป็นมงคล) ไปฝังไว้กลางเมืองและบริเวณประตูเมืองทั้งหกแห่ง ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมายภายในเมือง จนกระทั่งเมื่อพระเจ้าติโลกราชทรงทราบและโปรดให้แก้อาถรรพ์นำไหออกไปเผา ทำให้เชียงใหม่หมดเคราะห์ร้าย และค่อยๆ ดีตามลำดับ

อาจารย์มณี พยอมยงค์กล่าวถึง เทวดาอารักษ์ที่สิงสถิตย์อยู่ที่ประตูเมืองไว้ดังนี้ เทวบุตร สุรักขิโต รักษาประตูช้างเผือกและประตูท่าแพตะวันออก เทวบุตรไชยภุมโม รักษาประตูเชียงใหม่และประตูเมืองด้านใต้ เทวบุตรสุรขาโต รักษาประตูสวนดอกด้านทิศตะวันตก เทวบุตรคันธรักขิโตรักษาประตูช้างเผือกด้านทิศเหนือ

สำหรับบริเวณแจ่งต่างๆ มีศาลประจำแจ่ง ซึ่งเป็นที่สิงสถิตย์ของผีอารักษ์เมือง ศาลประจำแจ่งที่สำคัญที่สุดคือ ศาลประจำแจ่งศรีภูมิ เพราะเป็นบริเวณที่ทำพิธีเซ่นหรือเลี้ยง ผีเจ้าหลวงคำแดง ซึ่งเป็นอารักษ์เมืองที่มีอิทธิพลสูงสุด สูงกว่าผีตนใดในเชียงใน มีสถานะเป็นผีเจ้านาย โดยปกติผีเจ้าหลวงคำแดงจะสถิตย์อยู่ที่ดอยเชียงดาว

ภาพ : บุญเสริม สาตราภัยแจ่งหัวลิน เชียงใหม่ (สมัยนั้นยังสะกดว่า "หัวริน") ปกคลุมด้วยวัชพืช ประมาณ พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๒๕
จาก...วารสาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฉบับประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕
86520.jpg
86520.jpg (38.66 KiB) เปิดดู 1232 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 879
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: เชียงใหม่ในอดีต..ภาพเก่าเล่าความหลัง โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » พุธ 22 พ.ค. 2019 7:34 pm

ภาพเก่าแก่ของสถูปวัดเจ็ดยอด มหาโพธาราม จังหวัดเจียงใหม่ ไม่รู้ พ.ศ.
ที่มา : เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น
86126.jpg
86126.jpg (37.89 KiB) เปิดดู 1232 ครั้ง


ภาพวัดเจ็ดยอด จังหวัดเจียงใหม่ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ ที่มีข้าราชการจากบางกอกมาสำรวจและถ่ายภาพไว้ กองดินสูงจนถึงองค์เทวดาสูงกว่า ๒ เมตร
ภาพ : สุรเจตน์ เนื่องอัมพร
86128.jpg
86128.jpg (60.21 KiB) เปิดดู 1232 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 879
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: เชียงใหม่ในอดีต..ภาพเก่าเล่าความหลัง โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » พุธ 22 พ.ค. 2019 7:37 pm

บันไดทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ ถ่ายวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๔๙๘ โดยนักท่องเที่ยวจากเมืองกรุง
ที่มา : ห้องวิจัยประวัติศาสตร์
12เม.ย.2498.jpg
12เม.ย.2498.jpg (42.55 KiB) เปิดดู 1232 ครั้ง


หอสมุดมิสชั่น Chiangmai Community Library ห้องสมุดแห่งแรกของเชียงใหม่ ในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ผู้ก่อตั้งคือพ่อครูวิลเลียม แฮริส อดีตครูใหญ่และปูชนียบุคคลคนสำคัญของโรงเรียนปรินส์ฯ อาคารหอสมุดแห่งนี้เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว คงสร้างขึ้นเมื่อ กว่า ๑๐๐ ปีที่แล้ว หลังจากนั้นก็ทรุดโทรมตามกาลเวลา และถูกรื้อในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไม่นาน
จาก...หนังสือ " The Prince Royal's '35 "
86181.jpg
86181.jpg (35.44 KiB) เปิดดู 1232 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 879
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: เชียงใหม่ในอดีต..ภาพเก่าเล่าความหลัง โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » พฤหัสฯ. 30 พ.ค. 2019 6:00 am

แผนกทะเบียนยานพาหนะ สภ.อ.เมือง เชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๑๒ มองเห็นเจดีย์หลวงอยู่ด้านซ้ายมือของภาพ
ภาพ : บุญเสริม สาตราภัย
91596.jpg
91596.jpg (15.43 KiB) เปิดดู 1206 ครั้ง


วิถีล้านนา บ้านเรือนราษฎรในชนบทของล้านนา เมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้ว (ราวๆ ๒๔๔๐ - ๒๔๖๐)
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
91598.jpg
91598.jpg (22.62 KiB) เปิดดู 1206 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 879
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: เชียงใหม่ในอดีต..ภาพเก่าเล่าความหลัง โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » พฤหัสฯ. 30 พ.ค. 2019 6:05 am

สนานกงสุลอังกฤษประจำจังหวัดเชียงใหม่ ถนนเจริญประเทศ น่าจะถ่ายช่วงพ.ศ.๒๔๖๐-๒๔๗๐ ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้คือที่ตั้งของโรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ขอบคุณเจ้าของภาพ
91600.jpg
91600.jpg (16.48 KiB) เปิดดู 1206 ครั้ง


สำนักงานเทศบาลนครเจียงใหม่ ในขณะที่กำลังก่อสร้าง พ.ศ.๒๔๙๘
ภาพ : เชียงใหม่ในอดีต
91602.jpg
91602.jpg (31.42 KiB) เปิดดู 1206 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 879
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: เชียงใหม่ในอดีต..ภาพเก่าเล่าความหลัง โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » พฤหัสฯ. 30 พ.ค. 2019 6:07 am

ภาพถ่ายทางอากาศสำนักงานแขวงการทางจังหวัดเจียงใหม่ พ.ศ.๒๕๐๖
ภาพ : บุญเสริม สาตราภัย
91604.jpg
91604.jpg (24.99 KiB) เปิดดู 1206 ครั้ง


ตำรวจจราจรเชียงใหม่ ยุคก่อน พ.ศ.๒๕๐๐
ภาพ : หนังสือ "เชียงใหม่๒๕๑๐" ของ พ.ต.อ.อนุ เนินหาด
91606.jpg
91606.jpg (29.33 KiB) เปิดดู 1206 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 879
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: เชียงใหม่ในอดีต..ภาพเก่าเล่าความหลัง โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » พฤหัสฯ. 30 พ.ค. 2019 6:11 am

บริเวณหน้าประตูท่าแพ ถ่ายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๑ เห็นหอนาฬิกาและโรงภาพยนตร์สุริวงศ์ อย่างชัดเจน มีป้ายผ้าประชาสัมพันธ์งาน PATA คือ การประชุมภาควิชาการของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคแปซิฟิค ซึ่งจัดที่จังหวัดเจียงใหม่ ในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๑๒ จากหนังสือ เชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๑๑ ของ พ.ต.อ.อนุ เนินหาด
91608.jpg
91608.jpg (17.4 KiB) เปิดดู 1206 ครั้ง


ครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย ถ่ายภาพร่วมกับกับคณะศิษย์ ณ วัดจามเทวี ลำพูน ประมาณ ปี พ.ศ.๒๔๗๕
91610.jpg
91610.jpg (53.68 KiB) เปิดดู 1206 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 879
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: เชียงใหม่ในอดีต..ภาพเก่าเล่าความหลัง โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » พฤหัสฯ. 30 พ.ค. 2019 6:16 am

คุ้มรินแก้ว พระตำหนักของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พ.ศ.๒๕๑๒

rinkeaw.jpg
rinkeaw.jpg (68.27 KiB) เปิดดู 1206 ครั้ง


คุ้มรินแก้ว เป็นหนึ่งในคุ้มหลวง ใน พลตรี เจ้าแก้วนวรัฐ, เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๙ ตั้งอยู่ที่ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ ใกล้กับห้างสรรพสินค้ากาดสวนแก้ว ปัจจุบันคุ้มแห่งนี้ได้ถูกรื้อและสร้างอาคารห้วยแก้ว เรสสิเดนท์ ขึ้นมาแทนเป็นอาคารที่พักขนาดใหญ่สำหรับเช่าพัก ส่วนตัวคุ้มที่รื้อ เจ้าของได้นำไม้ไปถวายให้กับวัดในเขตอำเภอสันกำแพง การรื้อคุ้มหรือหอคำแล้วนำไม้ไปสร้างอาคารในวัดนั้นเป็นประเพณีนิยมที่ทำกันมาตั้งแต่ในอดีต เช่น พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่๗ โปรดให้รื้อหอคำของพระเจ้ามโหตรประเทศ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๕ ไปสร้างวิหารหลวงของวัดพันเตา เป็นต้น

คุ้มรินแก้ว เป็นตำหนักของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เป็นอาคารสองชั้นทรงยุโรปที่ทันสมัยมากในยุคนั้น ในช่วงสุดท้ายของพระชนม์ชีพพระองค์ได้ประทับและสิ้นพระชนม์ ณ คุ้มรินแก้วแห่งนี้

ภาพ : บุญเสริม สาตราภัย

ประชาชนถ่ายภาพด้านหน้าพระตำหนักดาราภิรมย์ ตั้งอยู่ในค่ายดารารัศมี ซึ่งเป็นค่ายของตำรวจตระเวนชายแดน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ คาดว่าภาพนี้น่าจะถ่ายช่วง พ.ศ.๒๕๐๐ - ๒๕๒๐
ตำหนักเจ้าดารา.jpg
ตำหนักเจ้าดารา.jpg (48.65 KiB) เปิดดู 1206 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 879
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: เชียงใหม่ในอดีต..ภาพเก่าเล่าความหลัง โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » พฤหัสฯ. 30 พ.ค. 2019 6:37 am

กู่เจ้านาย วัดสวนดอก
lanna_Dara_Rasmi_11.jpg
lanna_Dara_Rasmi_11.jpg (80.55 KiB) เปิดดู 1205 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 879
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

Re: เชียงใหม่ในอดีต..ภาพเก่าเล่าความหลัง โดย น้ำฟ้า

โพสต์โดย น้ำฝน ทะกลกิจ » อังคาร 04 มิ.ย. 2019 11:28 pm

รูปปั้นตัวมอมหน้าวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเจียงใหม่ ไม่ทราบปีที่ถ่ายภาพ คาดว่าประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๘๐ ด้านหลังมองเห็นภาพวิหารพระนอนที่แตกต่างจากปัจจุบัน
96374.jpg
96374.jpg (39.98 KiB) เปิดดู 1158 ครั้ง


ภาพนี้มีผู้นำไปสอบถามว่าเป็นภาพที่ใด สังเกตดูแล้วน่าจะเป็นวัดพระสิงห์ เชียงใหม่ ไม่ทราบ พ.ศ.
วัดพระสิงห์12.jpg
วัดพระสิงห์12.jpg (105.65 KiB) เปิดดู 1158 ครั้ง
น้ำฝน ทะกลกิจ
นักเขียนแห่งปี
นักเขียนแห่งปี
 
โพสต์: 879
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 30 ก.ย. 2018 1:00 pm

ย้อนกลับต่อไป

ย้อนกลับไปยัง ร้อยเรื่องเมืองล้านนา

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 5 ท่าน

cron